Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Změna statutu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v jednání

PRAHA – V pátek 24. října proběhlo zasedání romské části Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen Rady). V úvodu představil zmocněnec vlády pro lidská práva Jan Jařab nového ředitele Kanceláře Rady, Czeslava Walka.

Členové byli rovněž seznámeni s návrhem některých změn statutu tohoto poradního orgánu vlády. Jedná se především o změnu článku, který upravuje členství v Radě a jeho dobu trvání. Návrh změny byl vypracován na základě toho, že dochází k okolnostem, kdy se pro neúčast členů Rada stává neusnášeníschopná. To vzniká zejména neúčastí náměstků ministrů, kteří v případě pracovního zatížení delegují na jednání ředitele odborů. Ti však nemají právo hlasovat. Také neúčast romských členů komplikuje situaci. Podle návrhu by se situace mohla řešit možností stálého zástupce člena Rady, který by v jeho nepřítomnosti měl i hlasovací právo. Další úprava statutu se má týkat délky členství v Radě, které zatím není časově omezeno. Návrh doporučuje omezení na dva roky s tím, že jmenování se může opakovat.
Další část zasedání řídil místopředseda Matěj Šarközi a jednalo se o vývoji politiky na místní úrovni. Mimořádný stav, který se již dlouhou dobu vytváří v mnoha obcích a městech vyvolává obavy v romských komunitách a zneklidňuje aktivisty nevládních organizací. Sociální vylučování romských komunit se stává závažným politickým problémem, který ostře odráží společenské postavení Romů v České republice. Zatím co na vládní úrovni se „uvažuje“ o integraci Romů, na místní úrovni se vůči nim uplatňují „promyšlené“ radikální postupy směřující k naprosté segregaci. Mezi státní správou a samosprávou tak vzniká výrazná disproporce v politice vůči romskému obyvatelstvu. Romští členové Rady se této vážné otázce budou věnovat ve spolupráci s romskými organizacemi. Podle názoru předsedy Výboru pro romskou integraci Karla Holomka je nezbytné oslovit představitele parlamentních politických stran a začít s nimi o situaci na místní úrovni jednat. Zejména je třeba oslovit představitele ODS, protože její členové zaujímají na místní úrovni vůči Romům velmi negativní postoj. Karel Holomek byl pověřen, aby na zasedání Rady přednesl stanovisko romských členů k situaci romských komunit, a aby koordinoval přípravu jednání s představiteli politických stran.
V závěru jednání bylo konstatováno, že je třeba soustředit pozornost všech romských aktivistů, romských poradců, krajských koordinátorů a členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity na vývoj místní politiky vůči romskému obyvatelstvu.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál