Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Střední policejní škola chystá v Brně další kurz

Střední policejní škola v Brně připravuje další kurz pro zástupce národnostních menšin. Kurz se uskuteční v rámci pilotního projektu Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

Dosud proběhlo sedm takových kurzů, které jsou nutné k přijetí do služebního poměru příslušníků Policie ČR. Pokud bude dostatečný počet zájemců, další běh bude zahájen začátkem roku 2004.
Pro úspěšné účastníky jsou zajištěna volná systemizovaná pracovní místa u Policie ČR. Absolventi, kteří splní všechny zákonné podmínky a budou přijati do služebního poměru, budou dále studovat ve Střední policejní škole v Brně v takové formě studia, která naváže na jejich nejvyšší dosažené vzdělání. U absolventů, kteří již mají maturitu, bude následovat dvanáctiměsíční základní odborná příprava. U nematurantů to bude pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin s následným nástavbovým 24měsíčním studiem oboru Policejní činnost, který bude zakončen maturitní zkouškou.

Podmínky pro zařazení do kurzu:
1. Uchazeč splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru dle § 3 zák. č. 186/92 Sb. Do služebního poměru může být dle zákona č. 186/1992 Sb. přijat občan České republiky starší 18 let, který je bezúhonný, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon funkce, do které má být ustanoven; výjimku lze učinit pouze na základě rozhodnutí ministra, je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby, vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu, pokud podléhá branné povinnosti, úspěšně absolvoval přijímací řízení.
2. Uchazeč je plavec.
Materiální a finanční zabezpečení účastníků přípravného kurzu:
Ubytování je zajištěno v areálu školy bezplatně.
Stravování je po celou dobu pobytu ve škole bezplatné.
Cestovné bude hrazeno za první a poslední den každého soustředění na základě prokázaných jízdních výdajů do místa trvalého bydliště. Ve výjimečných případech lze proplatit cestovné ve výši jízdného hromadnou dopravou (vlak II. tř.). Stejně bude proplacena náhrada cestovného v případě použití soukromého vozidla.
Úrazové pojištění sjedná na své náklady škola pro všechny účastníky kurzu u České pojišťovny a. s.
V případě uchazečů v zaměstnaneckém poměru škola uzavře se zaměstnavateli uchazečů smlouvu o refundaci mzdových prostředků a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uchazeči před nástupem do přípravného kurzu požádají písemně svého zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna s nárokem na náhradu mzdy.
Uchazeči evidovaní na úřadech práce se nebudou odhlašovat z evidence nezaměstnaných na úřadu práce, pouze před nástupem do kurzu to příslušnému ÚP oznámí. Škola pak požádá o prominutí povinných návštěv na úřadu práce.

Co je třeba udělat?
V případě zájmu o práci u Policie ČR musí uchazeč podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru k Policii ČR psanou volnou formou (není na to tiskopis). K žádosti je třeba připojit občanský průkaz, životopis, výpis z rejstříku trestu (nesmí být starší tří měsíců), rodný list, vysvědčení ze základní školy, výuční list, doklady o absolvování vojenské základní (náhradní) služby.
Žádost spolu s příslušnými doklady je třeba podat co nejdříve, nejpozději v průběhu listopadu 2003, na příslušné Okresní ředitelství Policie ČR (personalistovi pověřenému výběrem) podle místa trvalého bydliště uchazeče.

Se žádostí o bližší informace se zájemci mohou obrátit na adresu:

Střední policejní škola MV
Horní 21, p. schr. 365
659 65 Brno
tel.: 543 544 217 (216, 219)
JUDr. Mgr. Josef Jager
mobil: 606 750 631

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál