Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sar rodavas mira da I.

Furtom zavidzinavas avre čhavorenge sar džanas khere. Či pre Karačoňa, či pre Patradži, abo pro prazdňini, vaš mange šoha ňikda ňiko naavľas. Baruvavas upre bi o dad, bi e daj, bi o phrala, bi o pheňa. Khere man nahas kaj te džal, cikňa čhajoratar baruvavas upre andro ľeľencos, odoj somas khere, odoj mange prisikľiľom. Nadžanav soda hin te dživel paš e daj, paš o dad, te barol upre le phralenca, le pheňenca. Sar has mange dešuštar berš, akor man iľas ke peste e baba, našči mange zvikňinavas. Andro ľeľencos man has amalki (kamaratki) u akana dživavas paš e phuri romňi, so ke late načujinavas ňič. Aňi la nadžanavas. Phiravas anrde buči andre fabrika, the avke mange duminav hoj e baba man iľas ča angloda kaj lake te pomožinav le lovenca. Mire love mange nadelas, mukhelas peske u šoha mange ňič nacinelas. Uravelas man andro uraviben so la vareko delas, so lake anenas aver nipi. Ladžavas man, ta raňeši ňikhaj nadžavas, bešavas khere. Has mange bares smutno, pal o ľeľencos. Nahas man kamaratka, nahas man kaha peske te vakerel, kaha te džal avri. Moneki but duminavas so te kerel kaj kavka te na dživav.

Džanavas kaj varekaj pre Slovaňiko hin man romaňi daj, macocha. Dživelas mire dadeha kim namuľas. Phučkeravas le romendar kaj šaj avel, kaj dživel. Jekh romňi mange phendža kaj mri daj dživel Humenate. Užaravas kana chudava o ľonos kaj te džav pal late. Počoral mange savoro richtindžom pro drom, kaj e baba ňisostrar te na džanel. Kajča pre savoro avľas, garudžas mange o hindri, iľas manrad o love the mukhľas mange ča deš koruni. Aľe the avka man mukhľom andro drom, stopom. Te džanľomas kaj o drom mange ľikerla jekh kurko ta ňikhaj nageľomas. Sar phenavas le šoferenge kaj džav, kas rodav, denas man te chal has lenge pal mande pharo, denas man the love. Daravas man, aľe somas rado kaj man len andro motoris. Bares radisaľuvavas hoj sar avava imar paš e daj, hoj man mištes sovava avri. Sovavas pal o štaciopni, pro lavki. Tiž nadžanavas, či e macocha man lela andre teimar dživel avre muršeha.
Ko džanel lačhes e Humenna, ta džanel kaj ki o Roma andre podskalka musaj te džal pro pindre trin kilometri. Nadžanav sar oda hin adadžives, aľe akor oda avke has. Sar lokes avavas ki o Roma o jilo andre ma visaľolas. Pro agor gaveske terdžonas paru khera, dureder imar ča o koľibi. Pro dachi has len bľachi u andre fala ča jekh oblaka. Mekh šoha ňikda kajso vareso nadikhľom. O čhavore prastanas pal o pľaci pindrange, nange. Has oda jarone.
Phučľom le Romendar či džanen mira da, sikhade mange kaj bešel. O jilo andre ma daratar visaľolas, nadžanavas či man lela andre, abo man čhivla avri. Durkindžom lake pro vudar, avľas avri šuko, učo murš. „Rodav mra da, la Minda, bešel adaj?“ Phučľom lestar. Dikhelas pre mande, paľis zavičhindža: „E čhaj tuke adaj,“ o jilo has mange dži andro kirlo, našči dichinavas. Andro vudar terdžiľa cikňi thuľi romňori. „Margitko,“ iľas man andre angaľi, the iľa man andre andro kher. O Roma ča dikhenas hoj avľa la Mindinakeri čhaj. Ačhľom odoj, the baruvavas paš o Roma.

Markéta Šestáková,
(dureder dujtovar)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál