Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyhlášení programu

Podpora romských žáků středních škol
na období září – prosinec 2003 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje dotační program Podpora romských žáků středních škol, který administrativně převzalo od Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny školám, aby mohly podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středoškolským studiem značné potíže. Program se týká všech škol, které jsou zařazeny v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení, a to studijních i učebních oborů (učilišť a praktických škol), včetně vyšších odborných škol. V rámci programu není možno hradit studium v zahraničí, rekvalifikační kurzy a letní aktivity žáků. Na podporu není právní nárok.

Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v těchto položkách:
školné
stravné
ubytování
cestovné
školní potřeby

Školné
Položka je určena k úhradě školného na soukromých a vyšších odborných školách případně doplňkového kurzu (povinného a nehrazeného školou) za měsíce září – prosinec 2003.

Stravné
Příspěvek lze použít pouze na úhradu stravy zajišťované školou a poskytované v zařízeních školního stravování za měsíce září – prosinec 2003 (není možno hradit nákup potravin, stravování v restauracích, stravovací poukázky apod.).

Ubytování
Příspěvek slouží k úhradě ubytování poskytovaného či zajišťovaného školou ve školském zařízení, jeli nezbytné, aby v něm žák bydlel. Není možno hradit žádný typ ubytování, které není zajišťováno přímo školou.

Cestovné
Tato položka je určena k úhradě nákladů na cestovné související se vzdělávacím programem žáka staršího 26 let včetně. Není možná úhrada nákladů na cestovné, na něž může rodina žáka obdržet příspěvek od státu jinou formou.

Školní potřeby
Příspěvek je určen na úhradu učebnic, sešitů a dalších učebních pomůcek a materiálů, ve výjimečných případech také příspěvek na úhradu dalších potřeb (psací stroj, šicí stroj apod.), potvrdíli škola jejich nezbytnost ke studiu či k domácí přípravě.

Ochranné pomůcky
Příspěvek na úhradu ochranných pomůcek požadovaných školou s ohledem na nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, jež obsahuje výčet ochranných prostředků.

Formuláře žádosti o poskytnutí podpory je třeba zaslat nejpozději 24. 9. 2003 (rozhoduje razítko podací pošty) na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Odbor 22
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Šobrová
Tel: 266 106 628
Fax: 266 106 533
Email: sobrovam@msmt.cz

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S DOTACÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o přidělení dotací na základě jednání výběrové komise, jmenované náměstkem ministryně a složené ze zástupců Rady vlády, MŠMT a krajských úřadů (příp. magistrátů) do 30 dnů od uzávěrky přihlášek. Zúčastněné subjekty škola, jednotliví žáci a krajské úřady (u škol MV, MS a MO též odpovídající ústřední orgán státní správy) – budou o rozhodnutí písemně informovány. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělit důvody svého rozhodnutí.
Finanční prostředky budou na základě rozhodnutí uvolněny ze státního rozpočtu a převedeny na poskytovatele dotace, jimiž jsou příslušné krajské úřady (příp. magistráty) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pro školy přímo řízené MŠMT a školy církevní). Od poskytovatele obdrží dotaci škola, která z těchto prostředků uhradí náklady žáka v souladu s rozhodnutím. Pokud žák uhradil z vlastních zdrojů některé náklady, které mu mají být dle rozhodnutí MŠMT hrazeny z prostředků dotace, škola mu tyto náklady proplatí zpětně na základě předložení účetních dokladů.
Dotace je vázána účelově a jmenovitě na konkrétní žáky, položky a období. Poskytnuté prostředky není možno využít jiným způsobem, než je uvedeno v rozhodnutí podle §14 odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb. Nevyčerpané prostředky budou s celkovým vyúčtováním dotace vráceny prostřednictvím poskytovatele do státního rozpočtu. Finanční prostředky jednotlivých položek nelze přesouvat (z položky do položky, z období do období apod.).
Škola je povinna čerpat finanční prostředky a v rámci účetní uzávěrky provést její vyúčtování k 31. 12. 2003 v návaznosti na vyhlášku č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Současně s vyúčtováním je škola povinna provést a předat ministerstvu věcné vyhodnocení užití finančních prostředků nejpozději k
31. 12. 2003.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál