Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zasedání Komise OSN pro odstranění rasové diskriminace

Ženeva – Třítýdenní zasedání Komise pro odstranění rasové diskriminace, které se koná od 4. srpna v Palais de Nations a o jehož výsledcích budeme informovat, zahájil Bertrand G. Ramcharan, stávající Vysoký komisař OSN pro lidská práva.

Podle jeho slov komise zasedá v čase neklidu, kdy teroristé útočí v různých částech světa a maří životy nevinných obětí, kdy se rozmáhá nejen nerovnost mezi národy, ale i náboženská diskriminace a pronásledování, diskriminace imigrantů v přijímacích zemích, rasismus a rasová diskriminace, chudoba, marginalizace a sociální vyloučení určitých skupin obyvatel.
Ve stejné době byla komise požádána, aby se za její pomoci i nadále dodržovaly principy rovnosti. Již dříve její členové doporučili členským zemím, aby založily národní komise či jiné orgány, které by propagovaly úctu k lidským právům bez existence diskriminace. Rovněž jednotlivým vládám doporučili, aby revidovaly svou politiku týkající se ochrany společnosti před rasovou diskriminací, aby sledovaly způsob, jakým jednotlivé státy legislativně dodržují ustanovení v rámci Mezinárodní úmluvy, a aby vzdělávaly společnost v oblasti politických závazků, které vyplývají z členství na Úmluvě.
Podle slov komisaře na úspěchu OSN nesehrálo nic tak důležitou roli jako mise za lidská práva. Komise podle něj přispěla k tomuto úkolu zásadním dílem. Její povinností je podporovat demokratické společnosti, založené na vládě práva a úcty k rovnosti lidských práv všech bez rozdílu. Bez demokracie, jejímž principem je právo a úcta k lidským právům, se totiž takový systém rozpadne. Pokud se v souladu s principem rovnosti nebudou respektovat a chránit základní práva všech, společenský rozvoj bude pokulhávat a může dojít i k ekonomické a společenské regresi. Taková společnost, která nerespektuje lidská práva a v níž se lidé stávají obětmi jen kvůli své příslušnosti k určité skupině, je podle slov komisaře společností, která jde proti svému vlastnímu rozvoji.
Lidskoprávní normy jsou nezbytnými prvky v procesu společenského rozvoje. Jeho cílem je napomoci při realizaci těchto norem. Implementování lidských práv tento rozvoj zprostředkovává a urychluje. Práce komise, spočívající v propagování, hájení rovnosti všech a odstraňování všech forem rasové diskriminace, je proto velice oceňována.
Na programu třítýdenního zasedání, v jehož rámci se 19. srpna poprvé v historii komise uskuteční Setkání členských států Mezinárodní úmluvy, je mimo jiné i téma antidiskriminačních snah vlád Albánie, Velké Británie, České republiky, Bolívie, Íránu či Finska. Rovněž proběhnou obecné diskuse v souvislosti s Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace, jejímiž členy jsou zmíněné státy. Dále se bude hovořit o implementaci Deklarace a akčního programu, který byl schválen na celosvětové konferenci v jihoafrickém Durbanu v létě 2001.

Jana Kabeláčová
(z podkladů Informačního servisu OSN)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál