Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Komunitno centrum Chanovoste

Kada berš januaristar džal Mostende andro Chanov buťi andro komunitno centrum, savo kerel anglo kole manuša, save hin andre phari situacija. Love pre kada projektos avle khatl o štatos the khatal Nadace rozvoje občanské společnosti. Šeralo andro projektos hin o Milan Sivák, savo pre kadi buťi sikhľila te kerel ochto berš, kana sas bučaris pre socialka Mostende.

„Buťi andro komunintno centrum keras sako džives 6 džene, save sas sikade the rekvalifikimen sar manuša bi buťakero. Akana keren buťi sar manuša khatal o Úřad práce, u avel khatal lende bari chasna. Hin oda terne manuša, savenge hin kio 18 berša, u kada dikhav sar igen lačho, bo andre kale terne hin bari perspektiva. Kolestar so kerdžam dži akana šaj phenav, kaj maškar o manuša Chanovovoste avel vareso pozitivno. Aven pal amende, kamen te džanel so pes kerel, so lenge šaj pomožinas, u kada hin angle amende bari paťiv. Savoro keras avke, kaj te el phundrado, the o phučibena pal o love. Duminav kaj angle kada sas angomis maškar o manuša pharipena, u but buťi Chanovoste naandža koda efektos, savo pes užarelas. Buterval avenas kajse aktiviti „avral“ u chanovoskere Roma sas ča objekti. Kavke pes e buťi nadel te kerel. Kajse phare problemi sar hin andro bešiben, manušen so ane buťi, koda so keren o čhavore the o terne, oda pes nadel te kerel pro duripen. Kada hi sakodživesutňi buťi le manušenca, savi šaj keren ča kole, ko ode dživen, prindžaren le manušen, the koda sar dživen.
Maškar lende musaj manušes te el autorita the paťiv, u kada musaj te el the pro uradi. But mištes hin, kaj akana hin pro uradi buter politicko dzeka te prikerel o problemi save hin Chanovoste. Kada prindžardža o raj Jařab, šeralo khatar la vladakeri Rada pro zaležitosti romské komuniti sar nadočirla avľa te dikhel kio Chanovos the kio Mosti. Savoro kada nevo amenge kampel angle koda, kaj lokes te prikeras savoro so hin andro bešiben, kaj hin le manušen bare adošagi. Andre kada paľis perel koda, kaj pes našťi prikeren the uľikeren o khera avke sar kampel, bo le foros nane love. O foros the o manuša Chanovostar kerde avke, kaj polokes poťinen peskere adošagi. Amaro komunitno centrum kerel monitorin u dikhel pre koda, sar džal e situacija, u kavke kerel maškar o manuša atmosfera andre savi peske jek avreske te pačan. But dikha pre koda, kaj te pomožinas le čhavorenge the le ternenge. Anglo vajkeci berša ačhiľa but phari situacija koleha sar pes Chanovoste sikhade o drogi. Nasam andre kada korkore. Pomožinen amenge manuša andal e škola, aktivsti the odbornika. Akana amen hi sostar te kerel, kamas te predživel so mekbuter, bo savoro džal pal koda, keci amen ela love pre buťi, savi kamas te realizinel. Kampel le manušenge te poťinel vaš lengeri buťi, te cinel so kie buťi kampel. Amaro Komunitno centrum Chanovoste chudľa paťaben the paťiv. Kada nane čino.“

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál