Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romští asistenti učitelů se mohou dál vzdělávat v Mostě

Setkání romských pedagogických asistentů učitelů se konalo ve dnech 20. až 21. května v Praze. Asistenti učitelů základních, zvláštních a speciálních škol téměř z celé republiky po dva dny rokovali o své budoucnosti, o tom, jak dál při výchově a práci s dětmi a mládeží.

Za podpory ministerstva školství a Open Society Institutu akci finančně i organizačně připravila společnost Nová škola, která se mj. zaměřuje na vzdělávání dětí a mládeže národnostních menšin žijících v ČR.
Na tři stovky romských pedagogických asistentů si vyměňovaly zkušenosti z práce na školách, kde většinou působí. Účastníci se vesměs shodli na tom, že tato práce, která pomáhá při vzdělávání romské populace, je velice potřebná a nutná. Je dobře, že projekt zavádění a zřízení pracovních míst romského asistenta učitele do českých škol má velkou podporu u státních orgánů. Jeho koordinátory jsou Iveta Pape a Vladislav Vik z Nové školy. Jejich práci, stejně jako činnost organizátora, tedy o. p. s. Nová škola, většina účastníků s povděkem ocenila.
Přítomní se dověděli od zástupce Vyšší odborné školy sociálně právní a Střední pedagogické školy v Mostě o možnosti dalšího vzdělávání na jejich škole. V novém školním roce se tam otevře experimentální dálkové studium oboru pedagogika pro asistenty školství. Potrvá pět let a bude mít dvoustupňovou formu. Tzn., že absolventi prvního dvouletého stupně získají střední odborné vzdělání; rozhodnouli se studovat další tři roky, získali by úplné střední vzdělání zakončené maturitou. Většina asistentů si uvědomuje nutnost dalšího vzdělávání a hned na místě si někteří podali na školu v Mostě přihlášku.
Bohatá diskuse byla zaměřena na problémy ve výchově a vzdělávání romských žáků: záškoláctví, neomluvené hodiny, nezájem rodičů o výchovu dětí, rostoucí agresivitu a šikanu mezi žáky. Někteří účastníci hovořili také o nízké motivaci a chybějících pozitivních příkladech, které by romské školáky motivovaly více k učení. Česká škola je málo multikulturní, v učebnicích a osnovách je málo informací o životě národnostních menšin, o romské kultuře, historii, způsobu života. Je dobře, že MŠMT ČR připravuje další projekty vedoucí k větší informovanosti v této oblasti.
Asistenti se shodli s koordinátory projektu rovněž na nutnosti zřídit Asociaci asistentů učitelů, která by jim pomáhala zvládat toto povolání a poslání. Dost se rokovalo o jejich nízkém finančním hodnocení. Nároky rostou, problémy, které řeší společně s pedagogy, jsou stále větší a složitější. Asociace by se mohla stát rovnocenným partnerem jednotlivých ministerstev, zejména školství, a také Rady vlády pro národnostní menšiny a jiných subjektů zabývajících se problematikou vzdělávání a výchovy národnostních menšin.
V diskusi také zaznělo, že ve školách, kde je více než 40 procent žáků z minorit, je nutné a žádoucí, aby pokud možno přímo ve třídě pracoval s pedagogem jeho asistent. Stejně důležité je přijetí a vypracování jednotného plánu práce a činností asistenta, tzn. vymezení jeho povinností i práv.
Lze jen doufat, že některé zajímavé myšlenky a návrhy nezůstanou jen na papíře a brzy se uvedou do praxe.

Jan Horváth, Ostrava

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál