Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komunitní nadace Ústí nad Labem

Komunitní nadace Ústí nad labem je nevládní nezisková organizace, která podporuje rozvoj neziskového sektoru a rozvíjí myšlenku komunitní filantropie a místního dárcovství. Každoročně vyhlašuje otevřená grantová kola, zpočátku to bylo jen pro region Ústí nad Labem, od roku 2001, kdy nadace rozšířila působnost, také do dalších částí Euroregionu Labe (Děčínsko, Litoměřicko a Teplicko). Za deset let rozdělila neziskovým organizacím ve 199 projektech 8 041 735 Kč.

V červnu vyhlašuje 6. otevřené grantové kolo – výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit všechny typy neziskových organizací realizující své projekty v Euroregionu Labe (např. na Děčínsku, Litoměřicku, Teplicku nebo na Ústecku), nejpozději do 30. září 2003. V grantovém kole lze získat finanční podporu až do 70 000 Kč na jeden projekt. Nadace bude letos rozdělovat min. 1 100 000 Kč z výnosů finančního příspěvku Nadačního investičního fondu a finančních prostředků získaných od místních dárců (podnikatelských subjektů a individuálních dárců).
Žádat mohou neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, veřejnoprávní instituce, rozpočtové a příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy) registrované v České republice. Příspěvkové a rozpočtové organizace mohou žádat o nadační příspěvek v maximální výši 50 % celkových nákladů projektu, nadace a nadační fondy mohou žádat pouze za předpokladu, že nejméně 80 % přiděleného příspěvku rozdělí dalším subjektům. Typ nákladů, které mohou být nadačním příspěvkem podpořeny (mzdy, investice, provoz apod.) není omezen. Nadační příspěvek lze poskytnout maximálně na období jednoho roku, nejdříve 1. 1. 2004 a nejpozději do 31. 12. 2004.
V 6. otevřeném grantovém kole lze podat projekt do jedné z pěti tematických oblastí: Sociální služby, Životní prostředí, Vzdělávání a lidské zdroje, Kultura a umění a Volná témata. Jeden subjekt může podávat i více projektů. Podpořeny budou ty projekty, které splní následující kritéria:

a posilování a propojování vzájemné komunikace a spolupráce neziskového, institucionálního a soukromého sektoru;
a přispívání k řešení priorit identifikovaných na základě širší diskuse, případně zahrnutých v místních rozvojových a plánovacích procesech;
a vytváření a rozvoj nových veřejně prospěšných aktivit;
a získávání nových lidských zdrojů, dobrovolníků a zapojování veřejnosti;
a směřování k dlouhodobé organizační a finanční udržitelnosti projektu.

Žádost o nadační příspěvek musí obsahovat vyplněný formulář, popis projektu, osvědčení o registraci IČO a zakládací listiny žadatele. Formulář žádosti o nadační příspěvek obdržíte v Komunitní nadaci nebo si jej můžete stáhnout z adresy: ww.komunitninadace.cz. Informační schůzky lze předem telefonicky dohodnout na srpen až září 2003.
Pavel Hušek jr.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál