Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Volební program Romské občanské iniciativy ČR

Stranou, která se již ve svém názvu hlásí k hájení zájmů Romů, je Romská občanská iniciativa ČR (ROI). Tato strana již měla v parlamentu své zastoupení. Také letos vstupuje do volebního klání. Kandiduje pouze v Moravskoslezském kraji.

Ve svém programu se hlásí k tomu, že romský národ je národem svébytným, který má svou kulturu, tradice a zvyklosti, které jsou pro každého Roma prioritní věcí s respektem vzájemné rodové úcty. Prohlašuje, že by ČR v rámci začleňovaní do EU měla provést změny platných právních předpisů s ohledem na rovné postavení Romů a národnostních menšin žijících v ČR a přizpůsobit české právo k právům členských zemí EU, které důrazně a spravedlivě postihuje jakékoli diskriminace. ROI ČR staví svou politiku na principu rozvoje a integrace Romů s dodržováním Základních lidských práv a svobod, ochrany národnostních menšin žijících v ČR s odstraňováním společenské diskriminace a diskriminace byrokratické.

ROI ČR po získání mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bude prosazovat tyto cíle:

1. Sociální politika, bydlení, zdravotnictví, školství a kultura ● Ochrana rodiny a svobodných matek ● Urychlit vrácení dětí z ústavní péče rodičům ● Zjednodušit předávání dětí do adoptivní či pěstounské péče ● Vybudovat krizový finanční úřad pro sociálně slabší rodiny při samosprávních celcích ● Výstavby sociálních bytů pro sociálně slabší rodiny ● Výstavba bytů ve spolupráci s žadateli o byt ● Vytvářet fond pro pomoc jednotlivci a rodině ● Zřídit úvěry na povinné placení zdravotní péče a důchodové péče ● Občan má právo na zdraví poskytování lékařské pomoci ● Bezplatná prevence, očkování dětí a mládeže ● Pro drogově závislé vybudovat léčebná sanatoria s dohledem rodičů ● Přijímání středoškoláků na vysoké školy bez přijímacích zkoušek ● Povinnost vychovatelů a učitelů znát kulturu, tradice a případně i jazyk žáka z národnostní menšiny ● Prevence xenofobního přístupu k menšinám ● Vytvářet pomocné nástroje k lepší komunikaci s rodiči žáků a studentů ● Bezplatné vzdělávání na vysokých školách ● Výuka společenských věd na všech stupních škol ● Vytvořit na všech stupních škol studovny ● Výuka kultury a historie národnostních menšin žijících v ČR ● Výchova předškolních a školou povinných dětí také ve spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi v rámci integrace ● Vybudovat multikulturní centra v krajích ● Vybudovat centrální muzeum národnostních menšin žijících v ČR ● Podpora státu na vybudování romského divadla ● Účelná finanční podpora neziskovým organizacím zabývajícím se romskou kulturou

2. Občan a jeho bezpečnost ● Prevence ve smyslu spolupráce se všemi státními a nestátními organizacemi pro děti a mládež na projektech volnočasových aktivit. ● Prosazování snížení trestní odpovědnosti na 14 let za propagaci nacionalismu, fašismu a diskriminace ● Podporování provádění seminářů a přednášek pro policejní sbory za účelem vytváření pozitivních občanských vztahů mezi občany jiných národností ● Pracovní činnosti pro odsouzené ve věznici pro zajištění si finanční prostředků po propuštění z výkonu trestu ● V nápravném zařízení by měl mít odsouzený právo na vzdělávání se a rekvalifikaci

3. Zaměstnanost ● Minimalizovat nezaměstnanost národnostních menšin v ČR ● Hledat zdroj pracovních příležitostí ve státním sektoru pro středoškoláky a vysokoškoláky ● Upřednostnit proromské firmy ve výběrových řízeních, které mají sociální program pro sociálně slabší občany – Romy ● Snížit daně firmám, které zaměstnávají občany z pracovních úřadů a pracovníky pocházející z národnostních menšin ● Podpora zaměstnanosti v krajích a obcích pomocí zapojení romských podnikatelů ● Povinnost obce zaměstnat anebo vyhledat zdroj zaměstnání pro zajištění životních potřeb občana příslušné obce ● Zaměstnávat romské občany na místech, která jsou určena pro styk s veřejností (občanem)

4. Soudnictví a právo ● Zlepšit přístup soudců a kontrolovat jejich nezávislost vůči jednotlivcům z národnostních menšin ● Zkvalitnit ochranu svědků před extremisty ● Zkvalitnit nezávislost státních zástupců k jednotlivcům z národnostních menšin ● Podpořit větší využívání alternativních trestů pro ty, kteří se dopustili nenásilného trestného činu

5. Státní správa a obce ● Odstraňování byrokracie ● Odstranění korupce ● Odstranění xenofobních postojů úředníků pomocí vzdělávacích a informativních seminářů ● Okamžité propuštění pracovníků státní správy za prokázanou diskriminaci ● Převést vládní pravomoci na krajské úřady ● Krajský koordinátor musí být doporučen romskými organizacemi ● Zkvalitnění komunikace s národnostními menšinami při vytváření multikulturní společnosti ● Svoboda v rozhodování se pro výkon vojenské základní služby bez jakékoliv náhrady vojenské služby ● Povinnost obce postarat se ● občana v rámci uspokojení jeho základních sociálních potřeb ● Zaměstnat romské občany na místech, která jsou určena pro styk s veřejností (občanem) ● Prosazovat romské občany do služeb policie s kontrolou policejního prezídia a MV ● Vybudovat v každé obci multikulturní středisko ● Vstupovat do komunální politiky ve prospěch národnostních menšin

6. Vnitřní a vnější politika ● Ochrana menšin a komunit ● Právo na život a společenskou rovnost ● Volba prezidenta hlasem občanů ● Snížení hranice pro vstup do parlamentu z 5 % na 2 % ● Právo občana na referendum ● Urychlení vstupu do EU na základě odstranění všech překážek včetně diskriminace ● Využití nabízených zdrojů EU pro rozvoj a integraci, vzdělávání a kulturu ● Využití obchodní a ekonomické politiky EU Džas pale jekhetane – jdeme zase společně ROI (Bez redakčních úprav)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál