Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Amare fameľijakri običaja

Khatar manuš hin vaj ke kaste patrinel šaj prinďaras pal manušeskro muj vaj pal manušeskri duma. Tiž o zviki amenge phenena but pal o manuš. Sakone narodos hin aver zviki. O Roma peske ľikeren peskre zviki he tradiciji tiž. Nakamav te čhinel pal o zviki pre Karačoňa, abo pre Patraďi. Ani nakamav tumenge te vakerel pal o vlachike zviki he tradicija. Kamav tumenge te čhinel pal o zviki andre miri famelija.

Jekhvar čhoneske zdžas amen ke mande vaj ke mro phral. Paš amende oda hin baro inepos. Oda ďives užaras tosarastar pro paldiloskro ideos. Savore bešas paš o baro skamind le chabeneha. Imar sar samas cikne čhavore has amen andro čhon jekh ďives, feder sar aver ďivesa. Samas oda ďives lačheder sar andro aver ďivesa. Khere samas efta čhavore u vaš oda andro kher nahas smucišagos. Le čhajenge sikh raťaha pomožinahas te pratinel o kher. Mri daj pes pro dilos šukares urelas he ďalas andro gav. Amen o čhavore pre late khere užarahas, bokhaha. Jekha oraha avelas pale khere asabnaha. Sar somas ciknoro naďanavas soske asal. Ko mek naďanel pal soste kamav te čhinel ta phenav avri savoro. Oda ďives mri daj anelas mre dadeskri viplata. Pal o drom khere andre skľepa furt vareso cinelas. Nahas oda ani kapki ani čukoladi pre oda nasamas amen o čhavore sikade. Bares amenge šmakinlas tati goj le mareha. Ča užarahas kana bešaha savore pal o skamind, he lahas amenge čakh avka andro vast e tati goj pre kada šoha nabisterava. Adadžives mange oda tato kabanosis imar avka našmakinel sar varekana. Adadžives pes del te cinel imar ča jemno čechiko goj, savi amen adadžives imar aňi nakoštinas. Cinas slovaňiko kabanosis. Amare zviki andre miri fameľija kamas he le phraleha te ľikerel dureder. Ki e goj he ki o maro mek prithodžam šľivovica. Hi lačhes hoj miri savori fameľija pes zdžas he jekhvar čoneste šaj amenge phenas sar ďivas, so keras, he so amen dukhal. Ňikda šoha maškar amende nachibaľinel o dad. Jov amenge leperel sar has oda varekana, sar jov peske phirlas ke peskro dad vaš e goďi. Kada ďives andro čhon hin perdal amari fameľija baro inepos.
Akanak imar nadikhav paš o Roma kajso vareso. Nane kľudos, nane časos. Pal dojekh sera dikhav čak o siďaripen, hamišagos he sako ča ďal pal o love. O Roma imar bisterde peske te bešel he maškar peste te vakerel. Adadžives o Roma imar naďanen bi o love te ďivel sar oda has varekana. Ajse samas amen o Roma.
Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál