Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Některá zjištění o ústavní péči o děti do tří let v ČR

Po prostudování článků a materiálů o ústavní péči, které byly v posledních několika letech pu-blikovány, nabízíme čtenářům k zamyšlení některá alarmující zjištění:

a) Česká republika byla již několikrát kritizována Výborem OSN pro práva dítěte za to, že se dopouští hrubých porušování Úmluvy o právech dítěte.
b) Za hlavní závažné nedostatky ústavního systému v ČR se považuje jeho rozdělení mezi tři resorty a absence sjednocujícího orgánu a státem jasně formulované koncepce rozvoje této oblasti – pod ministerstvo zdravotnictví spadají dětské domovy pro děti do tří let a kojenecké ústavy), pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy, a pod ministerstvo práce a sociálních věcí ústavy sociální péče.
c) Zmíněné rezortní rozdělení má za následek rozdělení sourozenců podle věku a zdravotního stavu, přičemž tříleté dítě vystřídá čtyři zařízení: kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří let, diagnostický ústav a školský dětský domov.
d) Rovněž je předmětem kritiky skutečnost, že dítě nemůže zůstat ve svém dosavadním prostředí a je umísťováno do ústavní péče, aniž se hledají jiná řešení, zejména svěření dítěte do péče třetí osoby v širší rodině nebo do pěstounské péče cizích osob.
e) Z roku 2004 vyplynulo mimo jiné, že malé děti do tří let, které jsou umístěné v ústavech bez rodičů, jsou ohroženy vznikem poruch v navazování a udržování vztahů, či opožděním vývoje.
f) Výzkum, který proběhl v 32 zemích Evropy, odhalil, že v ČR je nejvíce dětí do tří let umístěných v ústavech (60 dětí na 10 tis dětí; kupříkladu ve Slovinsku podle tohoto výzkumu není v ústavu umístěno ani jedno dítě).

Z podkladů časopisu Děti a my, XXXV. ročník, číslo 1, 2005 (příloha - Náhradní rodinná péče)

Některé důvody, proč by dítě nemělo vyrůstat v dětském domově:

o dětský domov je umělé, nepřirozené prostředí;
o dítě tam není pro nikoho jedinečné a nikdy nemůže být na prvním místě;
o v době, kdy je dítě nejzvědavější a snaží se proniknout do světa, je uzavřené v omezeném prostředí ústavu;
o aby mohlo objevovat svět, potřebuje žít v blízkém a bezpečném světě, tedy v rodině;
o dítě potřebuje jistotu v důvěrných vztazích, aby mohlo objevovat svět a najít si v něm nové bezpečné vztahy s novými lidmi;
o dítě v ústavu není v přímém kontaktu se skutečným životem;
o ústavy potírají rozvoj skutečné individuality;
o v jeho světě chybějí lidé, s nimiž by se mohlo ztotožnit.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál