Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Výzva k účasti ve výběrovém řízení

Muzeum romské kultury v souvislosti s přípravou stálé muzejní expozice vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na návrh výtvarného díla, které bude důležitou součástí stálé muzejní expozice Muzea romské kultury.
Smyslem zakázky je vytvoření objektu, který bude součástí tématu Holocaust Romů za 2. světové války.
Dílo bude umístěno ve světlíku, kolem něhož budou návštěvníci procházet do další části expozice, jejímž obsahem bude historie Romů po roce 1945 a Romipen – tradice a kultura.

Požadavky zadavatele:
1. dílo musí být trojrozměrné;
2. tematicky se musí vztahovat k holocaustu Romů za druhé světové války;
3. vzhledem k tomu, že dílo bude umístěno ve světlíku, musí být realizováno tak, aby bylo schopno odolávat povětrnostním vlivům.

Zadávací dokumentace:
architektonický náčrt řešení prostoru světlíku s vyznačením plochy pro umístění výtvarného díla (viz příloha).
Návrhy bude posuzovat komise, ve které budou zastoupeni vedle výtvarníků a pracovníků Muzea romské kultury i pamětníci tohoto tragického období dějin Romů, kteří budou mít možnost se k návrhu vyjádřit.
Rozhodnutí o vítězném návrhu bude oznámeno účastníkům výběrového řízení do 11. října 2002.
Rozhodnutí komise o přijatém návrhu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

K přihlášce přiložte:
1. návrh (návrhy) s uvedením měřítka;
2. trojrozměrný model (případně modely) s uvedením měřítka;
3. předpokládaný rozpočet díla – nesmí překročit částku 200 000 Kč;
4. dosud realizované práce – základní dokumentaci (uveďte, pokud by se jednalo o vaši první realizaci).)

Termín předložení návrhů: do 30. září 2002 do 16 hodin.

Návrhy s označením Výběrové řízení na návrh výtvarného díla doručte osobně nebo poštou na adresu:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
tel: 05/45 57 17 98, 05/45 58 12 06 (po přečíslování 545 571 798, 545 581 206)
e-mail: sekretariat.mrk@posta.cz

Prostor uvažovaný pro výtvarné dílo a další informace získáte u pracovníků muzea dr. Ireny Kašparové a Mgr. Petra Lhotky pouze po předběžné dohodě na uvedených telefonních číslech a e-mailové adrese.

Kritéria hodnocení návrhu:
1. splnění požadavků zadavatele ve všech bodech;
2. umělecká hodnota návrhu, jeho originalita;
3. cena.

O zadání realizace návrhu rozhodne komise.
Muzeum romské kultury má zájem, aby se všechny zaslané návrhy staly součástí jeho sbírkového fondu a dokumentovaly tak pojetí tohoto tématu.
PhDr. Ilona Lázničková, ředitelka muzea
Mgr. Tomáš Šenkyřík, kurátor sbírky umění

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál