Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Otevřený dopis

vydavatele Společenství Romů na Moravě čtenářům Romano hangos

Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při řešení obtížné situace, v níž se ocitla naše organizace. Dovolte, abychom ji nejprve krátce představili. Společenství Romů na Moravě vzniklo v roce 1991 s cílem podporovat integraci Romů do společnosti. Postupem času se Společenství stalo velkou organizací, která kromě brněnského centra působí v jedenácti dalších městech a obcích na Moravě, zaměstnává několik desítek především romských pracovníků a poskytuje služby stovkám klientů především ze sociálně vyloučeného prostředí. Svou činností v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, sociální práce, občanského a sociálního poradenství, vydavatelskou a kulturní činností (čtrnáctideník Romano hangos, festival Djangofest) a obecnou snahou o romskou emancipaci přispívá organizace významnou měrou k naplnění vládního programu romské integrace.
Jako každá nevládní organizace i Společenství Romů na Moravě financuje svou činnost převážně prostřednictvím grantů poskytovaných státem, krajskými úřady, obcemi, nadacemi či firemními dárci a v posledním období se zaměřuje i na projekty financované z prostředků Evropské unie. V roce 2005 jsme podali více než třicet projektů u všech typů výše uvedených donátorů tak, abychom pokryli celé spektrum činnosti organizace a zajistili rovněž potřebu kofinancování u těch projektů, které je vyžadují. A právě zajištění potřebné spoluúčasti se nám v loňském roce bohužel u všech projektů nepodařilo.

Existuje několik příčin tohoto nezdaru. První souvisí s obtížnými podmínkami, které provázejí práci všech neziskových organizací v České republice. Na tyto překážky byl „Otevřeným dopisem nevládních neziskových organizací“ v loňském roce upozorněn i předseda vlády ČR Jiří Paroubek. V dopise se mimo jiné píše: „Dotace na financování celoročně poskytovaných služeb přicházejí často až v druhém a někdy i posledním čtvrtletí. Není výjimkou, že NNO propouští na začátku roku zaměstnance, kteří pak ve svém „volném“ čase ze solidarity dále pracují bez odměny, aby zajistili podporu a pomoc potřebným a daná služba nezanikla. Zálohové platby a víceleté financování je v diskusi přes 10 let.“ Tato praxe měla negativní dopad na hospodaření naší organizace v loňském roce, kdy z důvodu vládní krize došlo k velkému zpoždění programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Z prostředků tohoto programu obdrželo SRNM dotaci na činnost v roce 2005 ve výši 3 840 000 korun, ovšem až v srpnu 2005. Vzhledem k tomu, že šlo o daleko nejvyšší dotaci, kterou organizace vloni získala, a vzhledem k tomu, že jsme ji obdrželi až ve třetím kvartálu, nepodařilo se nám i přes naši snahu zajistit potřebné dofinancování této dotace.
Druhá příčina vyplývá ze skutečnosti, že po letech, kdy jsme do kofinancování projektů ze státních zdrojů mohli zahrnovat příspěvky z úřadů práce, byly podmínky změněny a tyto zdroje do spoluúčasti již zahrnout nelze. Domníváme se, že toto opatření je zcela proti smyslu naplňování aktivní politiky zaměstnanosti.
Další příčina tkví ve způsobu financování NNO, kdy není nikdy dopředu jisté, kterou dotaci organizace obdrží. Ve skladbě loňských projektů jsme se snažili o proporcionální zastoupení všech dárců tak, abychom zajistili nezbytné dofinancování projektů za státního rozpočtu. Bohužel u řady projektů, které by nám tuto spoluúčast zajistily, jsme neuspěli.
Vzniklou situaci jsme se rozhodli řešit několika způsoby. Jedním z nich bylo vrácení části dotace u tří projektů, které jsme obdrželi od MPSV ČR. V listopadu 2005 se pak uskutečnilo jednání předsedy správní rady SRNM Vladimíra Horvátha s předsedou vlády České republiky Jiřím Paroubkem, na němž byl seznámen s naší obtížnou situací a požádán o pomoc. Na toto jednání reagoval premiér dopisem ze dne 7. prosince 2005. Na základě doporučení obsaženém v dopise jsme se obrátili na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a ministra Zdeňka Škromacha s žádostí o snížení spoluúčasti u tří výše uvedených projektů na 15 %. Naší žádosti ministr bohužel nevyhověl.
Domníváme se, že naše žádost naplňuje požadavek „případu hodného zvláštního zřetele“, a to z výše uvedených důvodů a rovněž vzhledem k praktickým důsledkům, které vzniklá situace přináší. Jedním z nich je, že nemůžeme čerpat další dotace ze státních zdrojů pro letošní rok (i když jsme projekt získali) a činnost SRNM je již v těchto chvílích značně ochromena, většina našich zaměstnanců nastoupila na úřady práce a činnost jednotlivých poboček je zajištěna jen díky jejich dobrovolné práci. Pokud bude naše organizace muset vrátit finanční částku za nedodržení spoluúčasti (přibližně 922 000 Kč), bude to fakticky znamenat ukončení jejich aktivit, propuštění zaměstnanců a úplnou diskontinuitu dosavadní patnáctileté práce ve všech lokalitách, v nichž řadu let působíme na poli romské integrace. Několik stovek našich klientů – romských dětí, mládeže i dospělých – se tak ocitne bez podpory.
Jsme si vědomi toho, že celý proces vedoucí k vyřešení situace je administrativně zdlouhavý. My jsme však v situaci, která vyžaduje okamžité řešení. Pokud během měsíce neobdrží naše organizace alespoň zálohu na již přidělené dotace bez toho, aby bylo nutno čekat na výsledek šetření finančního úřadu, budeme muset svou činnost přerušit, ukončit vydávání romských novin a propustit veškeré zaměstnance, neboť nebude možno financovat ani základní chod organizace a tím pádem nebude možno zajistit kontinuitu činnosti, ani pracovat na případných nových projektech pro další fungování organizace a vlastně nebude ani nikdo, kdo by mohl zajistit další spolupráci s finančním úřadem na zúčtování loňských projektů. Stejně tak již nebude nikdo, kdo by mohl zrealizovat dílčí projekty, které jsme již obdrželi, většinou na kulturní akce, z jejichž rozpočtu však nelze hradit náklady na nutný provoz a mzdy zaměstnanců.
V podobné situaci se nenachází jen naše organizace, ale týká se to i dalších NNO, zejména romských.
Ještě jednou Vás žádáme o podporu v naší nelehké situaci. Forma Vaší případné pomoci záleží na Vašich možnostech. Především bychom však očekávali, že se obrátíte na svého poslance či senátora, který by mohl nápravu situace (nejen naší) prosazovat na patřičných místech s vědomím, že zásadní rozhodnutí v této věci může učinit pouze člen vlády.
Děkujeme.

Společenství Romů na Moravě o. p. s.
Vladimír Horváth, předseda správní rady
Ing. Karel Holomek, Zakladatel

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál