Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Občanské společnosti apelují na českou vládu

Od vydání zprávy českého veřejného ochránce práv o šetření případů nedobrovolných sterilizací romských žen v České republice uplynulo již dva a půl měsíce.
Žádné z opatření navržených ombudsmanem však nebylo dosud implementováno. Ani jedna z postižených žen se navíc nedočkala veřejné omluvy od úředníků či náležitého odškodnění. Zpráva z prosince 2005 konstatuje, že veřejný ochránce práv je přesvědčen, že problém sexuálních sterilizací v ČR existuje a že česká společnosti stojí před úkolem vyrovnat se s tímto faktem.

U příležitosti vydání anglické verze zprávy apelují organizace Evropské středisko pro práva Romů (ERRC), Liga lidských práv, Vzájemné soužití a Evropská asociace lidských práv (AEDH) na vládu ČR a žádají, aby začala bezodkladně konat a implementovala navržená opatření. Rovněž se snaží vyvolat debatu na evropské úrovni, jejímž cílem je zvýšení povědomí o problematice informovaného souhlasu a nedobrovolné sterilizace Romek.
Partnerské organizace občanské společnosti navrhují následující kroky:
– Premiér by měl vydat vládní rozhodnutí, tedy veřejnou omluvu obětem praktik popsaných v ombudsmanově zprávě.
– Čeští zákonodárci by měli bezodkladně přijmout legislativní změny nezbytné ke stanovení kritérií pro informovaný souhlas v kontextu sterilizací popsaných v ombudsmanově zprávě (Doporučení, část A – Legislativní opatření).
– Ministerstvo zdravotnictví by mělo bezodkladně a plně implementovat doporučení týkající se Metodologických opatření popsaná v části B.
– Čeští zákonodárci by měli bezodkladně zákonem ustanovit odškodňovací mechanismy navržené v ombudsmanově zprávě (Doporučení, část C – Odškodňovací opatření).
– Česká vláda by měla založit fond na pomoc obětem nedobrovolné sterilizace při podávání žaloby v rámci odškodňovacího mechanismu, popřípadě k soudu tak, aby měly všechny oběti nedobrovolné sterilizace přístup ke spravedlnosti. Takovýto fond by měl: a) poskytovat odškodnění obětem v případech, kdy mechanismus založený na základě ombudsmanovy zprávy toto neumožňuje; b) podpořit práci advokátů při podávání žaloby k soudu; c) popřípadě zajistit proplacení soudních výloh a dalších relevantních nákladů, které vzniknou v průběhu posuzování žaloby u soudu či dalších instancí.
– Česká vláda by měla ve spolupráci s Radou Evropy vyhledat názor právníka, týkající se nejlepší metody odškodnění obětí praktik nedobrovolných sterilizací z období po roce 1991 (tj. případy, které nejsou pokryty opatřeními obsaženými v Doporučení, část C – Odškodňovací opatření). Česká vláda je povinna dodržet své závazky plynoucí z Evropské úmluvy o lidských právech a dalších relevantních mezinárodních právních standardů.
– V případě, kdy došlo ke skartaci relevantních nemocničních záznamů o nedobrovolné sterilizaci, by měla vláda zveřejnit kritéria, podle nichž jednotlivci mohou prokázat věrohodnost žádostí o odškodnění.
– V rámci pravomoci své kanceláře by měl generální prokurátor monitorovat řízení trestních věcí a žalob podaných v průběhu šetření takových praktik ze strany ombudsmana a informovat veřejnost o svých zjištěních, jež se týkají vyšetřování případů nedobrovolné sterilizace.
– Česká vláda by měla finančně vypomoci ženám, které byly nedobrovolně sterilizovány, aby mohly podstoupit umělé oplodnění, rozhodnouli se pro něj.
– České ministerstvo zahraničních věcí by se mělo společně se slovenskou vládou zabývat problematikou odškodnění osob, které jsou v současnosti občany ČR, avšak nedobrovolnou sterilizaci podstoupili na Slovensku.

Z podkladů ERRC
zpracovala Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál