Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zasedání Rady vlády pro záležitosti Romů

Dne 30. ledna se sešla rada naposledy ve složení, jaké má. Příští zasedání bude již s nově jmenovanými členy.
Toto zasedání řídil první místopředseda Svatopluk Karásek, když se předseda, ministr Pavel Němec omluvil.
Nejprve byli členové rady seznámeni s výsledky prvního kola dotačního programu Podpora terénní sociální práce na rok 2006. Obcím, které tento program realizují, bylo rozděleno celkem 11 300 000 Kč. Zbývá tedy ještě 1 700 000 Kč (bylo vyčleněno 13 mil. Kč) rozdělit, což se stane ve druhém kole, které bude v nejbližší době vyhlášeno. Další obce se mohou o tuto dotaci ucházet.

Dalším bodem programu byly informace zástupců resortů k programům, které půjdou z evropských strukturálních fondů v období let 2007 až 2013. Limit poskytnutých prostředků představuje 3,4 procent hrubého domácího produktu, což v absolutní hodnotě bude znamenat částku zhruba 800 mld. Kč. Předpokládá se domácí spoluúčast ve výši 15 procent.
Byl zpracován Národní rozvojový plán k tomu, jak tyto prostředky účelně a organizovaně zvládnout. V něm je značná pozornost věnována dvěma operačním programům: rozvoji lidských zdrojů a zaměstnanosti a dále adaptabilitě a zaměstnanosti. Pokud jde o podporu sociálního bydlení, bylo řečeno, že zatím bude Evropa poskytovat podporu pouze revitalizaci nikoliv na výstavbu nových objektů.
Dále byla projednána záležitost odstranění farmy pro chov prasat v Letech u Písku a současně ze vrubně posouzeny i akce neonacistů ve snaze popírat romský holocaust. Bylo přijato toto usnesení:
1. Rada vlády podporuje vládu v úmyslu splnit svůj závazek, vyslovený předsedou vlády Jiřím Paroubkem, který směřuje k odstranění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku do skončení tohoto volebního období. Rada pokládá umístění této farmy v daném místě za nadále nepřijatelné s ohledem na pietu vůči genocidě Romů a Židů a s ohledem na přístup mezinárodní veřejnosti.
2. Rada vlády vyzývá Ministerstvo vnitra ČR, aby vykonalo veškeré kroky vedoucí k zákazu neonacistických stran a hnutí, které popírají romský holocaust, posouzením všech aspektů, která tato hnutí a strany vykonávají, mj. jejich konkrétní projevy na veřejnosti a posuzováním personálního obsazení těchto stran a hnutí. Tento způsob hodnocení zahrnout do kritérií posuzování legality či zákazu.
Dále bylo konstatováno, že v rámci programu eliminace sociálního vyloučení romské komunity bylo podáno nevládními organizacemi 30 projektů v celkové hodnotě 60 mil. Kč.
Vyhodnocení a rozhodnutí bude vyhlášeno do konce února.
Pokud jde o podporu odstraňování havarijních situací v bydlení, jejíž finanční základ ve výši 10 mil. Kč se dostal do státního rozpočtu díky návrhu poslance Karáska, bylo řečeno, že tato podpora bude organizována z kanceláře zmocněnce pro lidská práva individuálně.
Kancelář rady bude i letos vypracovávat zprávu o stavu romských komunit za rok 2005.

(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál