Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Seminář o romském jazyce

V prvních dvou prosincových dnech se konal v Luhačovicích seminář o romském jazyce podpořený ministerstvem školství. Sešli se na něm nejpřednější romisté – lingvisté – a romští mluvčí z ČR i Slovenska. Tematicky navázal na podobný, který byl uskutečněn v roce 2003. Tentokrát se věnoval následujícím otázkám:

- Co udělat pro to, aby se mohla romština učit na základních a speciálních školách pro děti, pro něž je mateřským jazykem. Účastníci semináře ze Slovenska seznámili přítomné s experimentem, který připravil Státní pedagogický ústav v Bratislavě. Na vybraných školách byla takto vyučována romština a v rámci tohoto úkolu byly vypracovány potřebné učební i metodické pomůcky. Při tom se objevila řada problémů, které musely být průběžně vyřešeny. Zkušenosti slovenských přátel tím dávají neocenitelný návod pro zavádění romštiny také v ČR.
- Dále byla věnována pozornost standardizaci jazyka a pravopisu. Byly posuzovány otázky v jaké míře a co má být vyučováno. Při tom bylo konstatováno, že bez náležité institucionalizace řešení tohoto problému nelze pokročit dále. Romština je stále živým jazykem, avšak prochází jistou generační krizí. Pokud se nepřikročí k jejímu širšímu používání na školách, v médiích apod., bude romský jazyk ohrožen. Romština není státním jazykem a nemá tudíž možnost opřít se o instituce. Tento stav je nutno změnit. Je to i záležitost výsostně politická.
- Jen krátce byla věnována pozornost tvorbě nových výrazů, mezinárodní romštině, interdialektismu (vztah mezi jednotlivými dialekty) aj. Toto téma je považováno za tak široké a důležité, že by mu měla být věnována zvláštní pozornost při jiné příležitosti. Na luhačovickém semináři se pro tato témata nenašlo dosti času, což je pozoruhodné. Ukazuje se, o jak složitou a mimořádně i časově náročnou záležitost jde.
Návrh, aby byla zřízena zvláštní internetová stránka, do níž by přispěvatelé přicházeli s návrhy a tvorbu neologismů tak mohli ovlivnit a přispět k jejich rozšíření, byl přijat a taková stránka bude zřízena.
- Politizaci prosazování romského jazyka byla věnována pozornost nejenom v tomto tématu. Ukázalo se, že prostupuje všemi otázkami, i těmi, které mají vysloveně odborný charakter. Prosazování romštiny úzce souvisí s identitou Romů. Všeobecná shoda padla v tom, že identita a její prosazování v programech emancipace Romů má prvořadou roli a nelze ji v žádném případě pominout. Naopak s nelibostí byly přijaty podrobné informace dokládající, že ve všech materiálech, které jsou předkládány vládě, je tento způsob integrace Romů popírán, názory široké obce odborníků, historiků, romistů a vůbec humanistů nejsou brány v potaz, na rozdíl od úzkého a jen z jednoho místa pocházejícího okruhu tzv. kulturních antropologů, kteří jsou citováni a považováni za bernou minci. To bylo přítomnými považováno za druh nekalé soutěže v déletrvající diskusi o charakteru programů integrace Romů do společnosti.
Se závěry semináře bude široká veřejnost i instituce, jichž by se měly týkat, seznámena.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál