Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Kampaň proti rasismu – Projekt tolerance 2005

Ve středu 9. listopadu se uskutečnila v budově Úřadu vlády ČR tisková konference k průběhu letošní vládní Kampani proti rasismu – Projektu tolerance 2005.
Na tiskové konferenci byli přítomni předseda vlády Jiří Paroubek, místopředseda vlády Pavel Němec, zmocněnec vlády pro lidská práva Svatopluk Karásek, zástupci realizátorských subjektů a tzv. tváře kampaně – osoby a osobnosti, které se do ní zapojily, nebo jí propůjčily svoji tvář.
Vláda ČR podporuje projekty zaměřené k posílení tolerance a porozumění mezi etnickými menšinami a majoritou v rámci vládní kampaně proti rasismu již pošesté. Stejně jako v předešlých letech byla pro tento účel vyčleněna částka čtyři miliony Kč. Z ní jsou financovány různé, na sobě nezávislé projekty, zaměřené na rozdílné cílové skupiny a využívající specifické komunikační kanály a strategie. Smyslem kampaně je podpora tolerance, snášenlivosti a multikulturního porozumění. Představuje oficiální ge- sto, kterým vláda odmítá rasově, národnostně či etnicky motivované předsudky a nesnášenlivost. Slouží jako protiargument k názorům, kterými se pravicoví extremisté pokoušejí oslovit nevyhraněnou majoritu ve společnosti a nabízí těm, kteří mají zájem o jinou kulturu, aby se s ní mohli seznámit. Kampaň koordinuje vládní zmocněnec pro lidská práva ve spolupráci s nevládními organizacemi a profesionálními agenturami.

Kontinuitu s předchozím ročníkem zajišťuje nejviditelnější část kampaně – projekt propagačního charakteru využívající strategii public relations s ná- zvem Spolu proti rasismu 2005. Obrací se na co nejširší část občanů, především však na mladé lidi. Realizátorem projektu je Creative Bazar. Vizuálním symbolem kampaně jsou poštovní známky s tvářemi kampaně, přes které jsou natištěna diskriminační razítka.
Sociálně divadelní projekt Velké putování za snem spojený s mediální kampaní a filmovým dokumentem realizuje Divadlo Archa. Projekt vychází ze zkušeností s divadelní prací v uprchlických táborech, a to ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra. Snahou divadelního představení s názvem V 11.20 TĚ OPOUŠTÍM!, které se odehrává přímo v uprchlickém zařízení, je představit uprchlíky jako schopné tvůrčí osobnosti. Podpůrnou mediální kampaní chce přispět k proměně jejich negativního vnímání českou majoritní společností.
Stejně jako loni, také letos poskytla vláda v rámci Kampaně proti rasismu finanční spoluúčast jako podíl na spolufinancování Národní vzdělávací kampaně proti diskriminaci, na níž jsou čerpány prostředky z Akčního programu společenství pro boj s diskriminací (2001–2006). Poradna pro občanství / občanská a lidská práva realizuje projekt nazvaný Zvyšování kapacity veřejné správy a právnických profesí v boji proti diskriminaci. Cílem projektu je zvýšení kompetencí v otázkách rovného zacházení, rovných příležitostí a ochrany před diskriminací.
Nejviditelnější částí letošní kampaně je mediálně osvětová kampaň s názvem Spolu proti rasismu, kterou lze zaznamenat od srpna do prosince 2005 zejména na CityLight plakátech venkovní reklamy a v tiskových titulech (dále také v rádiích, TV pořadech, klubech apod.). Kampaň se obrací k celé veřejnosti s důrazem na mladší generaci, ale nezapomíná ani na ty, kteří zásadně ovlivňují pracovní trh na straně poptávky. Proto jsou v médiích silně zastoupeny také ekonomické tituly.
Hlavním cílem kampaně je oslabení předsudků majoritní části společnosti vůči etnickým menšinám a posílení integrace těchto menšin na trhu práce. Další cíl je politický – vláda dává najevo svůj negativní postoj k rasismu. Kampaň je oficiálním gestem odmítnutí rasistických předsudků a v neposlední řadě slouží jako protiargument k názorům, kterými se pravicoví extremisté pokoušejí oslovit nevyhraněnou majoritu ve společnosti.
Obsahem mediální části kampaně jsou podobně jako loni výjimečné a mediálně přitažlivé osobnosti z řad etnickým menšin a uprchlíků či cizinců pobývajících na našem území. Tedy ze skupin, které jsou nejčastějším terčem xenofobie nebo rasové diskriminace (mimo jiné na trhu práce). Oproti loňsku nepředstavujeme oběti rasismu, nýbrž ty, kteří nad rasismem vítězí.
Prostřednictvím příběhů těchto osob má majoritní část společnosti příležitost menšiny lépe poznat a oprostit se tak od přetrvávajících předsudků. Na druhé straně příslušníci etnických menšin v nich mohou vidět dobré příklady – schopnost prosadit se navzdory diskriminačním bariérám společnosti, být iniciátorem změny ve vlastní komunitě apod.
Druhou část letošní Kampaně proti rasismu tvoří představení V 11.20 TĚ OPOUSTÍM! realizované Divadlem Archa.
Cílem je vytvořit divadelní představení v uprchlickém táboře Bělá pod Bezdězem – Jezová a prezentovat jej veřejnosti. Specifikou práce je aktivní zapojení uprchlíků do tvůrčího procesu vzniku divadelní inscenace. Společným vystupováním profesionálních umělců a žadatelů o azyl vznikne nový umělecký tvar, který lze nazvat social-specific (sociálním divadlem).
Social-specific využívá divadla jako silného komunikačního nástroje a jeho prostřednictvím otevírá problematiku tolerance a porozumění mezi etnickými menšinami a majoritou v České republice.
Atraktivním rysem tohoto představení je míšení jazyků a různorodost etnických hudebních prvků. Režijní koncepce vychází z lokální a architektonické specifiky tábora a jeho organizačního uspořádání a především z příběhů lidí, kteří opustili své staré domovy a nové ještě nenašli.

U příležitosti této mimořádné akce se představí mezi jinými také Brazilec Evandro Adauto da Silva, Číňanka Lu Jing a jiní. Mnozí další reprezentují myšlenky kampaně spontánně (o vítěze Superstar Vlastimila Horvátha se média začala zajímat ještě před kampaní, ale např. o soudce Milana Viraga až vlivem tématu, který vládní kampaň v médiích otevřela).

Výroky o rasismu a nesnášenlivosti z www.spoluprotirasismu.cz:
Václav Havel: Já taky dělím lidi. Na zlé a hodné, opatrné a statečné, na ty, kteří nesou odpovědnost za svět, a ty, kteří myslí jenom na sebe. Dělení podle etnik je z toho všeho nejméně důležité.
Jiří Suchý: Já jsem velkej rasista, štvou mě někteří běloši.
Hana Hegerová: Rasismus mně byl vždycky absolutně cizí. Lidi jsem dělila pouze na ty, kteří se chovají jako lidi a ty, kteří jednají nelidsky.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál