Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Otevřený dopis redakci Romano kurko

Tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity Roman Krištof postoupil redakci Romano hangos otevřený dopis z 23. července k situaci v Romano kurko, který zveřejňujeme v plném znění.

V čísle 6/2002 měsíčníku romských aktualit a zajímavostí Romano kurko z 13. června ve zprávě signované redaktorem Ondřejem Giňou Romští regionální představitelé projednali situaci Romů v České republice se uvádí: „Kriticky se účastníci jednání vyslovili k existenci a práci vládní rady pro Romy, zejména k činnosti vládních úředníků pod vedením Romana Kryštofa. Podle představitelů Sdružení pro lidská práva a dalších představitelů romských organizací je třeba usilovat o zrušení vládní rady pro Romy a stejně tak systém tzv. romských poradců. V praxi tato opatření selhala především proto, že se jedná o nedemokratické, povrchní a politicky účelová opatření.“ Dále pak: „Město Rokycany navštívil dvakrát v krátké době Roman Kryštof, který jednal pouze s představiteli města a vybranými jednotlivci. Představitele rokycanských Romů absolutně ignoroval. O těchto tajných jednáních nejsou žádné informace a máme obavy z toho, aby se proti rokycanským Romům nepřipravovala nějaká zvláštní opatření, uvedl zástupce rokycanských Romů.“
Redaktor Giňa, který je vůdčím činitelem tohoto Grémia romských regionálních představitelů (byť to v článku neuvádí), podává tedy čtenářům zprávu o de facto svých vlastních postojích a názorech. Město Rokycany jsem navštívil tento rok pouze jednou, a to na výzvu občanského sdružení rokycanských Romů Vize a romské poradkyně okresního úřadu. Jednal jsem se starostou Rokycan a přednostou rokycanského okresního úřadu. Nešlo o žádná tajná jednání, nýbrž o případnou účast města na záměru sdružení Vize využít pro kulturní aktivity část městu nabízených kasáren. Tento projekt nebude z ekonomických důvodů realizován. Není v mé kompetenci posuzovat, kdo je či není zástupcem rokycanských Romů. Od pana Gini jsem žádné pozvání neobdržel. Paranoia o tajných jednáních a zvláštních opatřeních není na místě. Redaktor a autor článku mohl zatelefonovat nebo si písemně informaci vyžádat, což jsou základy novinářského řemesla.
V článku se dále uvádí: „Účastníci poukázali na skutečnost, že státními orgány a institucemi jsou finančně podporovány a preferovány aktivity a činnosti nevládních organizací, které se v konečném důsledku negativně dotýkají samotné integrity Romů.“ Tážu se, jak se chce pan redaktor Giňa vyrovnat se skutečností, že taktéž Romano kurko, vydávané romskou organizací Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR Brno, je projektem, jehož náklady jsou každoročně plně hrazeny (v roce 2002 ve výši 1 400 000 Kč) Ministerstvem kultury ČR. Je pak též vydávání Roman kurko jednou z činností, které se dle slov redaktora Gini „negativně dotýkají samotné integrity Romů“?
V čísle 7/2002 z 18. července Romano kurko v článku Nevládní organizace hodnotí postavení Romů v ČR autor článku, redaktor Giňa, uvádí: „Tajemník sekretariátu vládní Rady pro záležitosti Romů Roman Krištof se k návrhu zprávy stavěl kriticky a snažil se zdůraznit, že vládní úředníci, kteří mají ve své pracovní náplni romské záležitosti, nejsou vybaveni žádnými pravomocemi, kompetencemi ani finančními prostředky. Jenže od poradních orgánů vlády a vládních úředníků se očekává, že právě výsledky jejich práce pozitivně ovlivní řešení prohlubujících se problémů. V tom také spočívá jejich odpovědnost, které se prostě nemohou zbavit tvrzením, které prezentuje pan Roman Krištof.“ Zpravodajský článek redaktora Gini vůbec nepojednává o obsahu zprávy Open Society Institute (OSI), která byla diskutována, a která byla plná mylných tvrzení, nepřesností, nepochopení fungování státní správy a samosprávy a zmatených tvrzení nehodných značných nákladů, za která byla zpráva OSI pořízena. Tyto nepravdivé údaje byly předmětem mé (a nejen mé) kritiky. Čtenář se nedoví nic o obsahu a projednávání zprávy, nýbrž je informován o mé údajné snaze zbavit se blíže nedefinované odpovědnosti. Takovéto tvrzení je lživé, protože celá činnost Rady vlády pro záležitosti romské komunity, jíž jsem tajemníkem, je založena na předkládání návrhu vládě, která je realizuje prostřednictvím resortů. Namísto analýzy těchto návrhů, která by měla právem mít místo na stránkách Kurka.
Úroveň „zpravodajství“ předkládaná čtenářům Romano kurko redaktorem Ondřejem Giňou je na nejnižší možné úrovni, stěží akceptovatelné u státem dotovaného titulu národnostního tisku.
Roman Krištof, tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál