Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jak vypadá česká občanská společnost po 15 letech rozvoje

Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje je název publikace, kterou na počátku května vydala Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Tato výzkumná zpráva mapuje a hodnotí celkový stav občanské společnosti v České republice. Výsledek pak stručně ukazuje vizuální graf, tzv. diamant občanské společnosti, který znázorňuje stav čtyř základních dimenzí občanské společnosti. Mezi nejslabší dimenze patří vliv a struktura; nejsilnější jsou hodnoty; dobře je na tom také prostředí.

Hodnocení občanské společnosti (o. s.) se opírá o výsledky průzkumu veřejného mínění, regionální šetření, případové studie a monitoring médií, a také o konzultace s řadou expertů a osob z neziskového sektoru v Praze a regionech – to vše provedené v roce 2004. „Pokus o takové široké zhodnocení občanské společnosti dosud nemá obdoby u nás, ani ve světě. Jde o odvážný pokus vytvořit sebehodnocení občanské společnosti založený na základě empirických dat a faktů,“ říká autorka zprávy Tereza Vajdová z NROS.
Tzv. diamant občanské společnosti v ČR symbolicky vyjadřuje stav společnosti, když znázorňuje stav čtyř základních dimenzí občanské společnosti, kterými se zpráva zabývala – struktura, hodnoty, prostředí a vliv. Vznikl na základě sebraných dat a hodnocení 74 indikátorů experty a představiteli neziskových organizací.
Česká zpráva vznikla v rámci mezinárodního projektu Index občanské společnosti, který chce zmapovat a zhodnotit celkový stav občanské společnosti ve více než 60 zemích světa. Vychází z jednotné metodologie, vypracované předními zahraničními experty. Mezinárodní srovnání, které by mělo z projektu vzniknout, bude publikovat nevládní organizace Civicus v roce 2006.
Co je občanská společnost?
Základ pro definici občanské společnosti v ČR tvoří koncept organizace Civicus: občanská společnost je prostor mezi rodinou, státem a trhem, kde se lidé sdružují za účelem sledování svých zájmů. Patří sem jak formální a institucionalizované organizace a sdružení, tak neformální sdružení a skupiny; pozitivní aktivity a hodnoty (např. charitativní organizace, ochrana přírody...) i negativní projevy (např. skinheads, agresivní sportovní fanoušci...). Vymezit občanskou společnost v ČR však bylo předmětem náročné diskuze. Výzkum se v ČR nakonec zaměřil na institucionalizované a pozitivní organizace; neformální a negativní aspekty se objevují především v hodnocení hodnot demokracie a transparentnost. Z hlediska právní formy patří mezi organizace občanské společnosti v ČR občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace. Patří sem také odbory, profesní sdružení a svazy, zájmové spolky apod. Do organizací občanské společnosti nebyly zahrnuty politické strany a družstva. V centru občanské společnosti stojí dle výsledků průzkumu organizace, které něco přinášejí společnosti, nejen tedy svým členům.
A jaké jsou výsledky výzkumu?
Základní shrnutí zní: česká občanská společnost je poměrně silně rozvinutá a vyvážená, bez dramatických slabin. Hodnocení se pohybuje okolo hodnoty 2 (při stupnici 0–3, kde 0 je žádná či nefungující občanská společnost a 3 je občanská společnost rozvinutá a fungující). Znamená to, že za posledních patnáct let již bylo dosaženo slušného rozvoje, ale do ideálního stavu ještě kus cesty zbývá.
Mezi nejslabší dimenze patří vliv a struktura. Vlivem je míněn dopad aktivit NNO (nevládních neziskových organizací – pozn. red.) např. na veřejnou politiku, možnost kontrolovat stát a firmy, schopnost reagovat na zájmy občanů, posilování schopnosti občanů rozhodovat za sebe a bránit své zájmy. Dle výsledků je dopad aktivit omezený bez silné účasti občanů, bez výrazné podpory veřejnosti a bez silného finančního zázemí. Struktura znamená celkovou velikost, sílu, různorodost občanské společnosti; lidské a ekonomické zdroje a organizační zázemí.
Nejsilnější stránkou, která byla hodnocena velmi kladně, jsou hodnoty, které občanská společnost podporuje, uplatňuje a v praxi se o ně opírá. Konkrétními hodnotami, kterými se zpráva zabývá, jsou demokracie, transparentnost, tolerance, nenásilí, rovnost mužů a žen, boj s chudobou a ochrana životního prostředí. K nejsilnějším hodnotám patří nenásilí, tolerance a ochrana životního prostředí; naopak problematickou hodnotou je transparentnost. Hodnotově silně vyvinutá společnost však pokulhává na „slabých nohách“ struktury.
Prostředí, které je dle výsledků poměrně dobré, popisuje celkový právní, politický, sociální, ekonomický a kulturní kontext, ve kterém občanská společnost existuje a působí.
Mezi zajímavé výsledky Indexu občanské společnosti v ČR patří podle zpracovatelů:
a Mezi „vlajkové lodi“ české o. s. patří podle názorů většiny účastníků výzkumu ochrana životního prostředí a poskytování sociálních služeb. NNO jsou zde jak velmi aktivní, tak relativně úspěšné. Ochránci přírody a ekologové se dokázali stát víc než jen ochránci přírody, zasazují se o práva občanů a monitorují rozhodování veřejné správy ve věcech životního prostředí. Organizace v sociální oblasti se dokázaly etablovat jako poskytovatelé potřebných sociálních služeb.
- Polovina českých občanů se aktivně angažuje v o. s. Občané jsou nejčastěji členy sportovních organizací, odborů, pěstitelských a chovatelských zájmových organizací nebo sborů dobrovolných hasičů. Česká občanská společnost je aktivní a různorodá.
- V české společnosti převládá atmosféra nedůvěry a opatrnosti, která je typická pro postkomunistické země. Jen pětina občanů souhlasí s tím, že se dá druhým lidem důvěřovat. Pro srovnání: v Německu je podíl důvěřujících lidí 40 % a v Norsku 65 %. Členové NNO však vyjadřují důvěru v druhé lidi dvakrát častěji než ti, kteří členy nejsou. Účast v NNO tak může přispívat k růstu důvěry mezi lidmi.
- Stát může s o. s. komunikovat různými způsoby. Monitoring médií, provedený v rámci projektu, však ukázal, že stát většinou komunikuje s odbory - hospodářskými či profesními svazy. Většina jiných aktérů o. s. v postavení respektovaných - silných partnerů zatím není.
- Firmy jsou vůči o. s. stále převážně lhostejné. Spolupráce mezi podniky a o. s. je však stále spíše výjimečná. Velké podniky sice umí používat rétoriku sociální zodpovědnosti a začínají v tomto směru skládat účty, často jsou však podezírány spíše z reklamy a sebepropagace.
- K nejsilnějším hodnotám patří nenásilí, tolerance a ochrana životního prostředí.
- Naopak problematickou hodnotou je podle sebehodnocení transparentnost. Dá se říci, že korupce jako celospolečenský problém má svou paralelu v neprůhlednosti občanské společnosti spojené s klientelismem a „hledáním cestiček“.
- NNO od roku 2000 mírně zlepšily svůj veřejný image. Jsou vnímány hlavně jako ti, kdo podporují dobročinnost a pomáhají nejpotřebnějším, ale také jako protipól státní byrokracie a náplast na negativní dopady tržní ekonomiky.
Výsledkem zprávy jsou vedle celé řady fakt a dat, argumentů a názorů také některá doporučení, na která by se měla občanská společnost zaměřit.
V oblasti struktury by bylo potřeba:
- zvýšit počty lidí, kteří se účastní v aktivitách NNO a jsou jejich členy;
- dále posilovat dárcovství
- dobrovolnictví;
- zlepšit schopnost komunikace a samoregulace uvnitř občanské společnosti samotné.
Občanské společnosti by se měly také zaměřit na dopad svých aktivit a především:
- posílit kontrolní aktivity směrem ke státu a firmám;
- vybudovat si větší důvěru u veřejnosti, která zatím očekává řešení většiny problémů od státu;
- naučit se reagovat citlivě na společenské potřeby a zájmy občanů;
- využívat své schopnosti nastolovat témata k veřejné diskuzi.

Alena Mejstříková,
Econnect / NROS

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál