Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dekáda romské inkluze má přinést také vyšší zaměstnanost

U Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity byl vytvořen Výbor pro Dekádu romské inkluze 2005-2015. Výbor je poradním orgánem při naplňování iniciativy v České republice. Členy Výboru jsou národní koordinátor, zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, zdravotnictví a ministerstva pro místní rozvoj, představitelé romské veřejnosti, členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, zástupci nevládních neziskových organizací a jiné osobnosti občanské a odborné veřejnosti. Členy Výboru jmenuje předseda Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity na návrh předsedy Výboru.

Český akční plán Dekády byl vytvořen kanceláří Rady ve spolupráci se členy výboru Dekády, zástupci kompetentních ministerstev a občanské společnosti. Plán vychází z Koncepce romské integrace. V oblasti vzdělávání je kladen důraz na začlenění romských žáků do hlavního vzdělávacího proudu, v zaměstnání je hlavním cílem zvýšení celkové zaměstnatelnosti Romů obtížně umístitelných na pracovním trhu. Oblast bydlení si klade za cíl vytvořit nástroje, které zabrání nové bytové segregaci, zlepší situaci v existujících segregovaných romských lokalitách (ghettech) a zlepší přístup k bydlení pro sociálně slabé Romy. V rámci priority zdraví se akční plán soustředí na zavedení zdravotně-sociálních pracovníků na krajích a obcích.
Řídícím orgánem Dekády na mezinárodní úrovni je Mezinárodní řídící výbor. Jeho členy jsou národní koordinátoři členských států, představitelé romských komunit jednotlivých států a zástupci mezinárodních organizací. Výbor se setkává maximálně dvakrát ročně a jeho úkolem je koordinovat naplňování cílů Dekády na mezinárodní úrovni a monitorovat průběh programu v jednotlivých státech. Každý rok výboru předsedá jiný stát. Česká republika bude tuto roli zastávat od 1. července 2010 do 30. června 2011.
Svou účastí v Dekádě česká vláda vyjádřila jasnou politickou deklaraci řešit problematiku postavení romských komunit nejen na národní úrovni, ale i v širším mezinárodním měřítku. Společně s jinými zúčastněnými státy máme v rámci Dekády možnost vytvořit platformu pro lepší využití finanční pomoci z EU vůči romským komunitám. Máme možnost porovnat situaci romských komunit v regionálním měřítku, a zároveň využít zkušenosti a osvědčené postupy při řešení integrace romského etnika ze zahraničí. Pro Romy je zásadní změnou fakt, že v rámci českého akčního plánu nejsou určeny pouze cíle, kterých chce vláda dosáhnou, ale také jsou jasně stanoveny způsoby jak chce vláda naplňování těchto cílů měřit.

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál