Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vzniká ojedinělé poradenské shomáždění

Evropské fórum Romů a travellerů

Evropské fórum Romů a travellerů (EFRT) je autonomní orgán nezávislý na vládách a mezivládních organizacích. Mezi jím a Radou Evropy existuje partnerská smlouva, která mimo jiné umožňuje navázání vztahů s jejími různými úřady, Výborem ministrů, Parlamentním shromážděním apod.

Fórum se účastní schůzí Rady Evropy, popřípadě poskytuje konzultace a doporučení týkající se strategií a projektů, jež mohou mít dopad na Romy a travellery. Fórum má již nyní statut pozorovatele v rámci několika institucí Rady Evropy. Svou podstatou bude sborem komunitních lídrů a strategických expertů, které budou volit romské a travellerské instituce z celé Evropy. Tato plenární skupina zástupců může v budoucnu vytvářet podvýbory. Kancelář Fóra a její profesionální zaměstnanci budou sídlit ve francouzském Štrasburku a sloužit plenární skupině fóra.
Fórum má v úmyslu pojmout mnoho etnických skupin, nejen Romy, a mnoho dalších komunit. Mnoho zastřešujících mezinároních neziskových organizací Romů a travellerů, které se účastní vytvoření fóra již od počátku, bude mít v plenárním orgánu trvalé zastoupení.

Proč fórum?
Účelem fóra coby voleného orgánu je shromažďovat legitimní hlasy z řad Romů, Sintů a travellerů. Jedná se o první takovou instituci svého druhu v Evropě. Myšlenka na jeho vytvoření pochází ze začátku 90. let 20. století. V roce 2001 však nabyla konkrétnějších obrysů, když se finská prezidentka Tarja Halonen obrátila na Parlamentní shromáždění Rady Evropy s návrhem na vytvoření poradenského shromáždění pro Romy na evropské úrovni. Podle jejích slov je účelem Fóra „dát Romům možnost promluvit“. Fórum může v budoucnu navázat blízké a privilegované vztahy s dalšími mezinárodními institucemi a organizacemi. Snaží se budovat podobné vztahy s Evropskou komisí a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě včetně různých dalších orgánů OSN.

Kdo se může účastnit fóra
Fórum je otevřeno všem organizacím věnujícím se práci s Romy, Sinty, Kale, travellery a dalšími příbuznými skupinami. Zaregistrovat se mohou rovněž nevládní organizace, romské mezinárodní organizace a politické strany, které mají zastoupení v Parlamentu, na úřadech samosprávy a ve specializovaných vládních poradních orgánech prostřednictvím volených poslanců.
Během prvního čtyřletého období vytvoří organizace registrované v rámci jednoho státu zastřešující romskou organizaci na národní úrovni, která bude mít na starosti mimo jiné zastoupení v Evropském fóru Romů a travellerů. Její povinností bude rovněž organizovat volby každé čtyři roky.
Pro získání hlasovacího práva se musí každá organizace nejprve zaregistrovat. Jakákoli federace nevládních organizací by měla mít své členské organizace k tomu, aby se individuálně zaregistrovaly a získaly tak hlasovací právo. V každém státě bude vybrán jeden „člen“, který bude zastřešujícím sdružením s minimální účastí 75 procent organizací zaregistrovaných u fóra. Pravomocí této národní zastřešující organizace bude konat schůze a volit do fóra delegáty a náhradníky. Každá zaregistrovaná organizace bude přizvána a bude mít na volebním mítinku jeden hlas. Z volby vzejde delegát volený na čtyři roky a bude mít právo ve fóru hlasovat. V závislosti na velikosti populace Romů a travellerů v tom kterém státě může být v některých státech zvolen více než jeden delegát. Po zvolení delegátů a jejich náhradníků zastřešující organizací musí dojít k jejich akreditaci u Výkonného výboru fóra. U fóra se mohou registrovat i mezinárodní romské organizace. Aby byla přijata, musí organizace existovat alespoň čtyři roky, mít členy v alespoň deseti státech, být finančně nezávislou na vládních fondech a odevzdat roční audit všech svých aktivit. Po přijetí ze strany Výkonného výboru fóra může každá mezinárodní romská organizace vyslat tři své delegáty.

První setkání
plenárního shromáždění
První generální plenární shromáždění fóra se bude konat letos v létě. Pouze organizace uznané fórem do konce května 2005 tam budou moci vyslat své delegáty. Delegáti fóra budou mít významnou úlohu při vedení dialogu s Radou Evropy a všemi evropskými státy.

Kontaktní adresa:
ERTF
Council of Europe
DG III – Social Cohesion
F 67075 Strasbourg
France
email:
judson.nirenberg@coe.int

Připravila Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál