Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   V Brně se sešli zástupci Romů z České republiky, Slovenska a Maďarska

Brno – V Brně se ve dnech 18. až 19. května sešlo 25 zástupců romských komunit z České republiky, Maďarska a Slovenska, aby si vzájemně vyměnili nápady na možnosti zlepšení sociálních podmínek Romů a jejich účasti na veřejném životě. Skupinu tvořili Romové různých profesí – sociální pracovníci, učitelé, zaměstnanci místní správy, ale i běžní zástupci romské menšiny, kteří si kladou za cíl nalézt odpovědi na problémy dotýkající se každodenního života romských komunit, především v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, poskytování sociálních služeb, aktivit pro mládež a bydlení.

Setkání bylo součástí čtyřletého Programu romské integrace (PRI) realizovaného mezinárodní neziskovou organizací Partners for Democratic Change a finančně podpořeného Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Jádrem Programu romské integrace je proces komunitního plánování v devíti lokalitách České republiky, Maďarska a Slovenska. Komunitní plánování spojuje klíčové osoby zainteresované v programu.
Reprezentují místní samosprávu, neziskový sektor, poskytovatele sociálních služeb, policii a podnikatelský sektor při zjišťování potřeb obce k vypracování akčních plánů pro řešení naléhavých sociálních otázek. Následná realizace plánů bude umožněna díky grantům poskytovaným v další fázi programu. „V procesu komunitního plánování se snažíme dávat dohromady lidi z různých institucí, neziskových organizací a snažíme se, aby spolu navázali nějaký dialog. Výsledkem toho procesu by měly být nápady, jak zlepšit situaci v komunitě a lokalitě, ve které žijí. U nás jsme svou činnost směřovali do Chomutova a Pardubic. Třetí lokalitu zatím vybíráme podle kritérií, které jsou dány v projektu: určitý počet Romů, náklonnost radnice něco udělat, v daném městě musí být vidět práce, která už byla udělána. A je tam ještě jedna podmínka, a to, že dáme finance jedné organizaci. Projekty by měly vzniknout ve spolupráci s další organizací na základě partnerské smlouvy, takže finance připadnou dvěma organizacím,“ uvedl koordinátor projektu Ondřej Horváth.
Program se zároveň snaží uvést do života mechanismus smírčích rad jako nezávislých a nestranných místních struktur, jejichž úkolem bude předcházet konfliktům, a pokud se vyskytnou, řešit je mimosoudní cestou. Na celostátní úrovni se chystá řada aktivit, mezi nimiž lze zmínit diskuze u kulatých stolů, dále akce zaměřené na sdělovací prostředky a iniciativy, které budou probíhat ve spolupráci s předem vytipovanými školami.
V prvním roce realizace programu se podařilo vybudovat vynikající spolupráci mezi Romy a majoritní společností na místní úrovni v zúčastněných městech. Romové mnohdy poprvé vzájemně spolupracují s místní samosprávou a ostatními zainteresovanými stranami při diskuzi a následném řešení problémů, které se jich dotýkají.
Během druhého dne setkání v Brně se účastníci navzájem informovali o svých lokalitách a vyměnili si nápady a zkušenosti se začleňováním Romů do společnosti. Zároveň navštívili Muzeum romské kultury, romské středisko Drom a setkali se s předními představiteli místní romské komunity, zastupujícími neziskový sektor a místní samosprávu.
Doposud se do programu zapojila v ČR města Chomutov a Pardubice, v Maďarsku Hatvan, Ozd a Pecs, na Slovensku Kežmarok, Prešov a Rimavská Sobota. Členové mezinárodní sítě organizací Partners for Democratic Change v těchto třech zemích považují událost za významný krok k překonání vzájemné izolace mezi Romy v jednotlivých lokalitách a začátek dlouhodobého partnerství mezi nimi.
„Mezinárodní iniciativy zaměřené na zlepšení soužití mezi majoritou a menšinami jsou významným příspěvkem k vytváření nové integrující se Evropy. Nejde ovšem jen o úroveň celoevropskou, ale zejména o spolupráci, výměnu zkušeností a navazování osobních kontaktů na úrovni jednotlivých států, regionů a lokalit. Regionální setkání účastníků v rámci projektu Program romské integrace považuji za důležitý impuls posilující tento vývoj,“ uvedl Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva.
Za poradní sbor projektu se setkání zúčastnili David Beňák, odborný zaměstnanec kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Anna Poláková, vedoucí romské sekce Českého rozhlasu a Gabriela Hrabaňová, předsedkyně občanského sdružení Athinganoi.

Kdo je Partners Czech
Jde o nevládní neziskovou organizaci, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a neziskové organizace.
V roce 1992 ji založila americká organizace Partners for Democratic Change jako jedno ze sítě center, která mají stejné poslání: podporovat rozvoj demokracie a demokratických struktur. Centra Partners dnes pracují v Albánii, Argentině, Bulharsku, České republice, Gruzii, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a USA.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál