Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  K lepší informovanosti veřejnosti o problematice násilí na ženách, domácího násilí a možnostech obra

Domácí násilí zahrnuje veškeré formy fyzického, psychického a sexuálního násilí ve všech typech rodinných a obdobných vztahů. Vyskytuje se v rámci celé společnosti, týká se všech lidí bez ohledu na jejich vzdělání, sociální postavení, životní styl, náboženskou orientaci, rasu, věk.
Domácí násilí je většinou záležitostí dlouhodobou (ve vztahu často přetrvává po celou řadu let). Začíná pozvolna a nenápadně, v průběhu doby má tendence narůstat: stává se častější a krutější.

Formy násilí
fyzické, sexuální, psychické, snaha o ekonomickou nadvládu.

Rady obětem domácího násilí
V případě dlouhodobého opakovaného násilí
- neomlouvejte partnerovo chování ani tehdy, když jedná pod vlivem alkoholu
- nestyďte se za svoji situaci
- svěřte se osobě, ke které máte důvěru
- nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby jí mohly porozumět
- uschovejte si jakékoliv důkazy (roztrhané oblečení, fotografie zranění – pokud možno označené datem apod.)
- v případě ublížení na zdraví navštivte lékaře a nechejte si to potvrdit
- buďte připravena na možnost útěku: uschovejte si u blízké osoby náhradní klíče, oblečení, peníze, dokumenty a naplánujte si nejbezpečnější dobu
- mějte u sebe stále kontakty na místa, kde vám mohou pomoci (přátelé, právní poradna, linky důvěry, azylové domy)
- vyhledejte lékařskou, právní a psychologickou pomoc

V případě bezprostředního útoku
- zavolejte policii
- před příjezdem policie neodklízejte stopy útoku
- s policií hovořte pokud možno v jiné místnosti než je váš partner
- je-li útoku přítomno dítě, nesnažte se je ochránit zvedáním do náruče – stane se zranitelnějším
- nikdy neodcházejte bez dětí, mohlo by být pro vás obtížné je získat zpět

Rady přátelům a příbuzným obětí
- buďte vnímaví, naslouchejte oběti, ale nenuťte ji k detailům, podporujte ji v projevech jejích emocí
- vysvětlete, že v podobné situaci zdaleka není sama
- projevte svůj soucit, ale oběť nelitujte (mohlo by to vést k prohloubení jejích negativních pocitů)
- nabídněte svou pomoc: poskytněte informace o možnostech řešení, případně je pomožte vyhledat. Nabídněte doprovod k lékaři, advokátovi či policii. Poskytněte kontakt na poradnu pro oběti domácího násilí
- nesnažte se oběť k ničemu nutit – nabízejte možná řešení, ale nechejte ji učinit vlastní rozhodnutí
- zdůrazněte oběti, že není příčinou jednání pachatele a nenese za ně žádnou odpovědnost. Její situace není důvodem pro pocity studu a zahanbení
- nehledejte příčiny násilí, myslete na to, že nikdo nemá právo působit jiné osobě bolest - oběti nic nevyčítejte
- nepodmiňujte svou pomoc nutným odchodem oběti ze vztahu, ačkoliv vy jinou možnost řešení nevidíte; nechejte ji samu vyhledat řešení svých problémů
- cílem vaší pomoci by měla být znovu nabytá samostatnost, sebedůvěra a nezávislost oběti Oběť domácího násilí se chová pro své okolí nepochopitelným způsobem. Své útrapy zapírá či bagatelizuje, agresora omlouvá, obviňuje sama sebe. Jedná se ale o přirozenou reakci – nevyhnutelnou odezvu lidského organismu a lidské psychiky vystavené nepřetržitému týrání.

Typickými projevy syndromu týrané ženy jsou
- pocit bezmoci a zmatku, sebeobviňování
- dlouhodobá emocionální frustrace
- nízké sebevědomí, zvýšená zranitelnost
- neurotické projevy jako úzkosti, deprese, poruchy spánku
- sebevražedné tendence
- blokace sil potřebných ke změně
- minimalizace, popírání
- ospravedlňování násilí
- strach z agresora a zároveň silná závislost na něm
- neschopnost normálních reakcí, nápadná vstřícnost a ochota vyhovět
- psychosomatická onemocnění jako např. migrény, žaludeční vředy, nechutenství

Charakteristické vlastnosti násilného partnera
- násilník může pocházet z jakékoliv společenské vrstvy. (Nezáleží tedy na jeho náboženském vyznání, dosaženém stupni vzdělání, příslušnosti k etniku apod.).
- Pro pachatele domácího násilí je charakteristický dvojí vzorec chování – navenek přistupuje ke své partnerce pozorně a mile, v soukromí k ní však bývá bezohledný a násilnický.
- Pachatelé domácího násilí byli často sami v dětství týráni. Více než polovina chlapců, kteří byli týráni v dětství, se v dospělosti dopouští násilí.
- Typické pro násilného partnera bývá: nízké sebevědomí, snaha neustále kontrolovat, vychovávat a omezovat svoji partnerku, jasná představa o dělbě rolí mezi mužem a ženou, neschopnost vyjadřovat své city a udržování povrchních vztahů.
- Násilník považuje násilí za vhodný a správný způsob řešení konfliktů v partnerství. Své násilné chování však bagatelizuje, omlouvá, popírá je a většinou pro ně nachází mnohá zdůvodnění (říká, že za násilí může alkohol, provokace partnerky, zlé dětství, stres apod.). Agresor bývá na své partnerce přehnaně závislý, proto většinou nejhůře nese její odchod. Udělá cokoliv, aby ji získal zpět (sliby, dárky, výhružky, fyzické útoky, ovlivňování okolí, únos dítěte apod.).

www.llp.cz/zenavtisni

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál