Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Stipendijní program pro romské vysokoškoláky
Roma Memorial University Scholarship Program – Akad

Všeobecné informace
Nadace Open Society Institute (OSI) vyhlašuje nový stipendijní program pro romské studenty vysokých škol. Finanční zdroje pro tento program pocházejí ze zlata uloupeného nacisty za druhé světové války, které bylo do nedávné doby drženo spojenci. Část finančních prostředků z něho získaných byla vyčleněna pro Romy. Program je spolufinancován OSI.

Tento program je určen romským studentům, kteří budou nebo již byli přijati na univerzity v jejich domovských zemích do prvních ročníků na podzim roku 2002 nebo již studují druhý či vyšší ročník. Upřednostněni budou studenti humanitních nebo sociálních věd, ekonomie, politologie, žurnalistiky, sociologie nebo lékařství, výpočetní techniky a architektury. Studenti práv a veřejné správy se mohou ucházet o stipendium u Evropského romského právního centra.

Kritéria pro žadatele o stipendium
Stipendium je určeno pro studenty pocházející z Bulharska, ČR, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenska a Srbska.
Uchazeči musí doložit:
a) doklad o zaměstnání (nebo doklad z úřadu práce), potvrzení o příjmu rodičů a počtu dětí v rodině;
b) potvrzení o přijetí na vysokou školu z jejich domovské země (studenti, kteří nastupují do prvních ročníků) nebo kopii indexu (studenti vyšších ročníků);
c) prohlášení o příslušnosti k romské národnosti a zájmu o romskou problematiku.

Stipendium
Stipendium zahrnuje školné, částečné krytí životních nákladů, učebnice a jiné poplatky spojené se studiem. Stipendium může být uděleno až na pět let při splnění podmínky řádného ukončení každého ročníku. Stipendisté musí každý rok předložit studijní výsledky a zprávu o svých aktivitách spojených s romskou problematikou koordinátorům tohoto stipendijního programu v Budapešti, aby obdrželi stipendium na další rok.

Podmínky
Každý uchazeč o stipendium musí předložit kompletní přihlášku v angličtině nebo v rodném jazyce, která bude obsahovat:
1) průvodní dopis (žádost o poskytnutí stipendia, výši stipendia, charakter rodinného zázemí, název vysoké školy a fakulty, na kterou byl uchazeč přijat);
2) doklad z vysoké školy potvrzující:
a) přijetí uchazeče pro nadcházející akademický rok;
b) výši školného pro současný akademický rok;
c) výpis z indexu z předchozích ročníků (úředně ověřený opis);
3) výkaz aktivit za uplynulý rok, které se týkaly podpory romských záležitostí;
4) výši školného na jeden akademický rok, poplatky za učebnice, stravné, cestovné, jiné zdroje příjmů než z tohoto stipendijního programu;
5) jméno, titul a telefonní číslo nebo adresu nejméně jedné osoby (nikoliv příbuzného), která může uchazeči poskytnout doporučení. Může se jednat o jeho středoškolského či vysokoškolského profesora či představitele romské (lokální) reprezentace nebo zástupce romské neziskové organizace.

Žádosti
Pro akademický rok 2002/2003 musí být kompletně sestavená žádost doručena nejpozději do 15. září 2002. Na období 2002/2003 je vypsán pouze tento jediný termín podávání žádostí. Uchazeč, který žádá o stipendium poprvé, musí učinit následující:
1. Zaslat předběžný registrační dopis, ve kterém oznámí úmysl zažádat si o stipendium. Dopis bude dále obsahovat název univerzity a fakulty, na kterou se hodlá zapsat, plné jméno a korespondenční adresu platnou pro následujících 12 měsíců, jakož i telefonní číslo, na němž bude v případě potřeby k zastižení v době letních prázdnin.

Přihlášky posílejte na adresu:
Roma Memorial University Scholarship Program, Open Society Institute, Oktober 6 ut. 12, Budapest, H-1051, Hungary, Fax: 0036-1-3273101, E-mail: rmusp@osi.hu
2. Poté bude uchazeč pozván dopisem na informační setkání, blíže se seznámí s programem a bude mu poskytnuta pomoc při vyplnění žádosti. K této schůzce dojde v druhé polovině srpna v uchazečově zemi.
3. Nebude-li kompletně sestavená žádost s předepsanými dokumenty doručena na uvedenou adresu do 15. září, nebude moci uchazeč získat stipendium na daný akademický rok.
4. Mohou se vyskytnout uchazeči, kteří nemají možnost opatřit si do 15. září originál potvrzení o zápisu na univerzitu. Tento dokument může být zaslán až dodatečně, odděleně a nezávisle na žádosti. Za těchto okolností je povinný termín dodání originálu potvrzení o zápisu na univerzitu 15. října. Jestliže originál potvrzení o zápisu na univerzitu nebude doručen v tomto termínu, bude žádost zamítnuta.
Pobírá-li uchazeč plné stipendium od jiné organizace, nebude moci být vybrán v rámci tohoto programu.
Stipendisty bude vybírat komise složená ze tří romských zástupců z různých zemí za pomoci národních nadací G. Sorose. Roční stipendia budou v rozmezí 500-1000 USD.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál