Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Změny v sociální potřebnosti

Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti novela zákona o sociální potřebnosti, zákon č. 422/2003 Sb., který přináší celkem zásadní změny při posuzování sociální potřebnosti občana. Nebudeme vyjmenovávat nová ustanovení, paragrafy, ani odstavce a články. Řekněme si jednoduše, čeho se základní změny týkají a jak se promítnou do běžného života občanů.

Příslušný správní orgán při rozhodování o sociální potřebnosti občana posuzuje jeho příjmy, ale nově také vymezuje okruhy možností zvýšení příjmu vlastním přičiněním, a to zejména:
a) vlastní prací
(budou zkoumány vlastní aktivní kroky občana k získání zaměstnání, což je občan povinen prokázat)
b) řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek
(jedná se zejména o uplatnění nároků na dávky nemocenského pojištění – péče, důchodového pojištění, zabezpečení, dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu na děti – týká se i matek, které neuvedly otce dítěte...)
c) prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku
(jedná se o majetek, jehož prodejem nebo využitím by si mohl sociálně potřebný občan zvýšit příjem, nejedná se však např. o nemovitost nebo byt, který občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení...).
Důležité je, že možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním se zkoumají nejen u žadatele o dávku, ale též u osob s ním společně posuzovaných.
Nově se za sociálně potřebného nepovažuje rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu, pokud dítě je pro účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou. (Komentář č. 3/2003 MPSV k tomuto zákonu doporučuje, aby byl pro tyto účely stanoven limit na více než deset neomluvených hodin.)
Nově je v zákoně o sociální potřebnosti formulována povinnost občana spolupracovat s příslušným orgánem sociálního zabezpečení (péče) a v návaznosti na neplnění této povinnosti i příslušné sankce. Při nesplnění těchto podmínek může být po předchozím upozornění žádost o dávku sociální péče zamítnuta, výplata dávky zastavena nebo odejmuta.
Podrobnější informace k zákonu č. 422/2003 Sb. najdete ve Sbírce zákonů, částka 139 nebo v Komentáři č. 3/2003 ke zmíněnému zákonu, který vypracoval Odbor sociální politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v prosinci 2003.

Helena Krištofová,
romská poradkyně Magistrátu města Brna

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál