Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyhlášení programu Podpora romských žáků středních škol, leden červen 2004

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora romských žáků středních škol, který administrativně převzalo od Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny školám, aby mohly podpořit studium těch romským žáků, jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středoškolským studiem značné potíže. Program se týká všech škol, které jsou zařazeny v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení, a to studijních i učebních oborů (učilišť a praktických škol) včetně vyšších odborných škol. V rámci programu není možno hradit studium v zahraničí, rekvalifikační kurzy a letní aktivity žáků. Na podporu není právní nárok.

Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v těchto položkách:
školné
stravné
ubytování
cestovné
školní potřeby
ochranné pomůcky

Školné
Položka je určena k úhradě školného na soukromých a vyšších odborných školách případně doplňkového kurzu (povinného a nehrazeného školou) za měsíce leden – červen 2004.

Stravné
Příspěvek lze použít pouze na úhradu stravy zajišťované školou a poskytované v zařízeních školního stravování za měsíce leden červen 2004 (není možno hradit nákup potravin, stravování v restauracích, stravovací poukázky apod.).

Ubytování
Příspěvek slouží k úhradě ubytování poskytovaného či zajišťovaného školou ve školském zařízení, jeli nezbytné, aby v něm žák bydlel. Není možno hradit žádný typ ubytování, které není zajišťováno přímo školou.

Cestovné
Tato položka je určena k úhradě nákladů na cestovné související se vzdělávacím programem žáka staršího 26 let včetně. Není možná úhrada nákladů na cestovné, na něž může rodina žáka obdržet příspěvek od státu jinou formou.

Školní potřeby a učebnice
Příspěvek je určen na úhradu učebnic, sešitů a dalších učebních materiálů, ve výjimečných případech také příspěvek na úhradu dalších potřeb (psací stroj, šicí stroj apod.), potvrdíli škola jejich nezbytnost ke studiu či k domácí přípravě.

Ochranné pomůcky
Příspěvek na úhradu ochranných pomůcek požadovaných školou s ohledem na nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001 jež obsahuje výčet ochranných prostředků.

Formuláře žádosti o poskytnutí podpory je třeba zaslat nejpozději do 6. 2. 2004 (rozhoduje razítko podací pošty) na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor 22, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Šobrová, tel: 257 193 587, fax: 257 193 663, Email: sobrovam@msmt.cz
Důležité upozornění: Formuláře žádosti musí být řádně vyplněny, opatřeny razítky a všemi požadovanými doklady a přílohami. Pokud výše uvedené formální náležitosti nebudou v pořádku, žádost nebude zařazena do výběrového řízení. MŠMTnebude žadatele vyzývat k doplnění.

Pravidla nakládání s dotací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o přidělení dotací na základě jednání výběrové komise jmenované náměstkem ministryně a složené ze zástupců Rady vlády, MŠMT a krajských úřadů (příp. magistrátů) do 30 dnů od uzávěrky přihlášek. Zúčastněné subjekty – škola, jednotliví žáci a krajské úřady (u škol Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany též odpovídající ústřední orgán státní správy) – budou o rozhodnutí písemně informovány. MŠMT ČR si vyhrazuje právo nesdělit důvody svého rozhodnutí. Finanční prostředky (po převodu do rozpočtu kapitoly 333) budou na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace uvolněny ze státního rozpočtu a převedeny na:
příslušné krajské úřady příp. magistráty,
příslušné církevní školy.
Přímo řízeným organizacím bude dotace poskytnuta zvýšením limitu prostřednictvím odboru 46. Finanční prostředky určené pro školy dalších zřizovatelů, tj. ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti či ministerstva obrany, budou převedeny do rozpočtu daných resortů na základě žádosti o provedení rozpočtového opatření adresované ministerstvu financí.
Od poskytovatele obdrží dotaci škola, která z těchto prostředků uhradí náklady žáka v souladu s rozhodnutím. Pokud žák uhradil z vlastních zdrojů některé náklady, které mu mají být dle rozhodnutí MŠMT hrazeny z prostředků dotace, škola mu tyto náklady proplatí zpětně na základě předložení účetních dokladů.
Dotace je vázána účelově a jmenovitě na konkrétní žáky, položky a období. Poskytnuté prostředky není možno využít jiným způsobem, než je uvedeno v rozhodnutí podle § 14 odst. 3 zák. č. 218/2000Sb. Nevyčerpané prostředky budou s celkovým vyúčtováním dotace vráceny prostřednictvím poskytovatele do státního rozpočtu. Finanční prostředky jednotlivých položek nelze přesouvat (z položky do položky, z období do období apod.).
Škola je povinna čerpat finanční prostředky a v rámci účetní závěrky provést její vyúčtování k 31. 12. 2004 v návaznosti na vyhlášku o finančním vypořádání, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Současně s vyúčtováním je škola povinna provést a předat zřizovateli věcné vyhodnocení užití finančních prostředků nejpozději k 31. 12. 2004.

PaedDr. Jaroslav Müllner
náměstek ministryně

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál