Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Německá vláda přehlíží vážná znevýhodnění Romek a Sintek

BudapešŤ/New York (jk) – Historicky první zpráva zabývající se situací romských a sintských žen v Německu uvádí, že čelí diskriminaci mezi jednotlivými společenskými vrstvami. Ta zesiluje dopad genderové a etnické, popř. rasové diskriminace. Sintky a Romky jsou jasně znevýhodněny ve vzdělávání, zaměstnanosti, lékařské péči či účasti na veřejném a politickém životě. Navíc zatím nedosáhly stejnou emancipaci jako Němky z jiných společenských vrstev. Znevýhodněny jsou zejména Romky, které do země přišly ze zahraničí.

Toto jsou hlavní závěry „stínové“ zprávy, kterou Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) předložila 21. ledna budapešťská organizace Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) a EU Monitoring and Advocacy Program (EUMAP). Zpráva po německé vládě požaduje, aby tyto závažné problémy již nepřehlížela, přijala komplexní antidiskriminační legislativu (jak vyžadují závazné směrnice EU o rovném zacházení) a dodržela své závazky plynoucí z evropského a mezinárodního práva. Přestože existují mnohá opatření proti genderové diskriminaci, stávající legislativa a právní postupy jsou jasně nedostačující. Německo stále ještě čeká ratifikace Protokolu 12 Evropské úmluvy o lidských právech.
ERRC a EUMAP upozorňují, že nedostatečný přístup sintských a romských žen a dívek ke vzdělání je klíčovým faktorem, který závažně ovlivňuje jejich pracovní příležitosti či přístup k celé škále veřejných služeb. Ačkoli oficiální záznamy neexistují, jsou znepokojující údaje o velkém počtu žáků, kteří ukončují školní docházku už na základní škole, či příliš vysokém zastoupení sintských a romských dívek ve „speciálních školách“. Sintky a Romky neúměrně trpí důsledky mnohdy prekérních životních podmínek. Diskriminační postoje některých zdravotníků jsou pro ně další překážkou v přístupu k preventivní lékařské péči. Některé hovoří o diskriminačním chování ze strany veřejných orgánů a policie. Zvláštní pozornosti se ve zmíněném materiálu dostalo ponižujícímu zacházení s romskými přistěhovalkyněmi mladšími 14 let ze strany několika kolínských policistů, o němž jsme psali již dříve.
Stínová zpráva též upozorňuje na evidentní rozdíl mezi vysokou mírou angažovanosti Sintek a Romek v občanské společnosti a zároveň na jejich téměř nulové zastoupení ve státních úřadech a administrativě. Obě organizace žádají CEDAW, aby naléhal na německé úřady a situace se změnila.

(jk z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál