Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Obchodování (nejen) s romskými ženami očima La Strady

La Strada ČR je česká nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Zaměřuje se na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému. La Strada považuje obchod se ženami za závažné porušování lidských a tedy i ženských práv. Činnost v ČR zahájila v roce 1995 jako projekt nadace proFem (Středoevropské konzultační středisko pro ženské projekty) a tři roky poté byla zaregistrována jako samostatná organizace.
Romská komunita, která se nyní odhaduje zhruba na 250300 tisíc osob, je v některých místech stižena bídou, nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Na mnoho Romek, které žijí především v místech blížících se ghettům, nahlíží La Strada jako na důležitou cílovou skupinu, k níž je potřeba směřovat prevenci.
Obchod se ženami se stává od roku 1989 stále závažnějším problémem. ČR je nejen zemí tranzitní, ale i zemí, odkud oběti obchodování pocházejí. O projektu Lidská práva v praxi – Prevence obchodu se ženami v romské komunitě jsme hovořili s koordinátorkou projektu Petrou Kutálkovou z Prahy.

Můžete přiblížit dosavadní výsledky projektu? Máte už nějaké hmatatelné posuny, ohlasy či výsledky?
Projekt Lidská práva v praxi – prevence obchodu se ženami v romské komunitě probíhá díky podpoře OSF/OSI Budapest od letošního března. Zmapovali jsme situaci na Ostravsku a v Ústeckém kraji, nyní se věnujeme Praze. Využíváme při tom znalostí a informací od pracovníků a pracovnic, kteří se pohybují v romských komunitách; jedná se především o terénní sociální pracovníky, pracovníky romských nízkoprahových center, romské poradce ale i zaměstnance sociálních odborů a pod. Také provádíme různá pozorování v terénu. Zajímá nás také prostituce, migrace žen za prací, práce načerno i jiné formy násilí na ženách a například souvislosti obchodování s lichvou.

K jakým výsledkům jste dospěli?
Například slovenské Romky, které přijíždějí do ČR, jsou vzhledem k jejich postavení v komunitách označovány za rizikovou skupinu pro obchodování. Potvrdilo se rovněž, že při informování o tomto tématu narazíme na mnohá tabu, která se týkají například prostituce či domácího násilí. Naopak možné souvislosti obchodu s lidmi a lichvy se zatím nepotvrdily. Navázali jsme spolupráci s mnohými institucemi a organizacemi, které se mohou setkat s obchodovanou ženou a zprostředkovat jí naši pomoc. Na půdě nízkoprahových a komunitních center probíhají nyní preventivní setkání s dívkami a ženami z ohrožených míst. Hovoříme při tom s nimi o bezpečném chování a možnostech, jak se zachovat v rizikové situaci. Protože většina našich romských klientek byla obchodována známými či příbuznými, je prostor věnován také tomuto tématu.

Do jaké míry se podařilo kontaktovat oběti obchodování s lidmi?
V rámci práce La Strady není možné kontaktovat přímo oběti obchodování. Přímé kontakty například v erotických klubech či při pouliční prostituci jsou nebezpečné pro potenciální klientky i pro nás. O našich službách La Strady však ví kriminální policie a zejména Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který nás v případě potřeby kontaktuje.

Vím, že v některých regionech již máte spolupracovnice, které obstarávají kontakt s romskými ženami. Jde o specifickou práci, jak jste je na ni připravovali?
V rámci projektu zaměřeného na regionální spolupráci jsme vybrali ze sedmi rizikových krajů sedm žen. Mezi nimi jsou dvě spolupracovnice z romských komunit, které se podílejí také na preventivních setkáních a práci na projektu Lidská práva v praxi. Ve svěřeném místě mohou poskytnout „první pomoc“ obětem či spolupracovat při poskytování služeb obchodovaným ženám. V Ostravě je například touto kontaktní osobou La Strady terénní sociální pracovnice.
Všechny regionální spolupracovnice absolvovaly dvoudenní školení a jsou s námi v úzkém kontaktu. Mají informace o problematice obchodování, možnostech pomoci klientkám, specifikách vedení rozhovoru s obchodovanou ženou, o způsobech a možnostech preventivní práce. A samozřejmě jsou schopny poskytnout základní informace o problematice obchodování.

Pro čtenáře je pojem obchod se ženami celkem abstraktním pojmem. Může ho vysvětlit a popsat například postup mapování obchodu se ženami na Ostravsku?
Palermský protokol Obchodování s osobami z roku 2000 rozumí obchodem s lidmi najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lži či zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímání finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů.
Jde tedy o závažné porušování lidských práv, kdy ženy jsou nucené vykonávat nějakou práci pod hrozbou násilí nebo za použití psychického a fyzického násilí. Obětí obchodu se stávají často už ve chvíli, kdy jsou najímány a někdo jim zprostředkovává práci v jejich zemi nebo v zahraničí. Může jít při tom o nucenou prostituci nebo práci, obchod se sňatky, nucenou službu v domácnostech, praktiky podobné otroctví, nedobrovolné odjímání orgánů. Při mapování sociálně vyloučených lokalit jsme chtěli poznat situaci s ohledem na problematiku obchodování s lidmi. Zajímalo nás například, zda se tam pohybují zprostředkovatelé práce nebo zda jsou násilné praktiky na ženách prostitutkách vnímány jako norma.
Rozhodně jsme nechtěli proniknout do prostředí organizovaného zločinu mezi obchodníky. Například na situaci v erotických klubech vzhledem k romským obětem obchodování či romským ženám působícím v prostituci jsme se zeptali policistů. Už jsem se zmínila, že úlohou nevládních organizací není osvobozovat ženy, které jsou v tomto prostředí drženy. Mimo jiné pro to, že je to nebezpečné. Je však žádoucí, aby informace o službách La Strady byly dostupné všude, kde je pravděpodobnost, že by ženy byly nuceny vykonávat prostituci (WC na čerpacích stanicích, místní tisk apod.) Našimi klientkami se nejčastěji stávají ženy, které policie osvobodí z prostředí obchodování a zprostředkuje jim kontakt s naší sociální pracovnicí. Nebo také ženy, kterým se podařilo z místa, kde byly obchodovány, utéci a buď ony samy či někdo z jejich okolí zavolá na číslo naší SOS linky.

Dalo by se vyčíslit, kolik procent tvoří romské oběti v tomto obchodování?
Oficiální statistiky neexistují a všechny informace o mechanismech obchodování se získávají obtížně. Funguje však fenomén ledovce: zatímco je obrovský masiv ledu skrytý pod vodou, na hladině je vidět pouze malý vrcholek. Ten tvoří kauzy žen, které z prostředí obchodu unikly či byly zachráněny, nebo je policie identifikovala jako oběti obchodování. Pod pomyslnou hladinou zůstává nesrovnatelně větší skupina žen, kterým se podařilo uniknout, ale z mnoha důvodů nevyužily služeb pomáhající organizace ani nekontaktovaly policii. Do této kategorie patří rovněž ženy, které zůstaly později dobrovolně v prostředí prostituce, cizinky deportované za hranice či ženy, které byly usmrceny.
Podle odhadů sociálních pracovnic tvořily v období 2001–2002 romské klientky zhruba třetinu žen, které využily služeb La Strady. Domníváme se tedy, že i vzhledem ke kumulaci rizikových faktorů v romských komunitách nebudou počty romských žen v prostředí obchodování zanedbatelné.

Snažíte se spolupracovat s některými romskými organizacemi, jež se zabývají nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením či bydlením Romů? Jedno s druhým bezpochyby souvisí.
Pro obchod s lidmi jsou již zmiňovanými rizikovými faktory především nezaměstnanost, chudoba, nízké vzdělání, přijatelnost nechráněného zaměstnávání či neinformovanost. To je právě to, čím trpí především Romové. Je tedy zřejmé, že romské ženy jsou obchodováním ohroženy značnou mírou.
Jedním z hlavních důvodů pro realizaci projektu zaměřeného specificky do sociálně vyloučených lokalit byla právě kumulace rizikových faktorů pro obchodování se ženami. Již v první fázi projektu, tedy při mapování, jsme využili informací od institucí a organizací, které pracují na řešení problematiky zaměstnanosti, chudoby, bydlení a dalších jevů souvisejících s procesem sociálního vylučování. Spolupracovali jsme zejména s terénními sociálními pracovníky, romskými poradci a koordinátory, pracovníky romských center. Nevynechali jsme ani nově vznikající agentury pro zprostředkování práce či rekvalifikaci. Díky času strávenému v jednotlivých lokalitách se nám podařilo získat důvěru místních pracovníků a víme, že pokud se setkají s obchodovanou ženou, obrátí se přímo na La Stradu.

Projekt Prevence obchodu se ženami v romské komunitě má trvat do března 2004. Víte už, v jakých aktivitách budete potom pokračovat?
Budeme pokračovat v mapování dalších lokalit, budeme pořádat preventivní setkání s romskými ženami a dívkami, společně s našimi regionálními spolupracovnicemi budeme dál šířit informace o obchodování a jeho rizicích nejen mezi romské ženy. V ideálním případě bychom rádi navázali spolupráci se subjekty na Slovensku začali s informační kampaní do tamních romských komunit.

Co dělat, setkáteli se s osobou, o které si myslíte, že je obětí obchodu s lidmi a byla nebo je nucena do nějaké práce či služeb?

Obchodovaná osoba vám pravděpodobně nesdělí, že je nějak zneužívána.
Můžete se jí zeptat, zda něco nepotřebuje, ale nenuťte ji do rozhovoru.
Pokud projeví zájem s vámi hovořit a může se vzdálit z místa, odejděte na nějaké bezpečné veřejné místo (třeba kavárna) a pokračujte v rozhovoru.
Pokud s vámi osoba nechce hovořit a vám se zdá, že má strach, můžete jí nabídnout informaci o možnosti pomoci např. telefonní číslo na SOS linku La Strady. (Nebo ji můžete upozornit: Zdá se mi, že se zde necítíte dobře nebo potřebujete pomoc. Nechám vám tu kontakt na jednu nestátní organizaci, která nabízí pomoc, tam můžete zavolat, když budete chtít.)
Buďte opatrní, nehrajte si na hrdiny a neslibujte něco, co nechcete nebo nemůžete udělat.

Těchto několik málo kroků mohou pro obchodovanou osobu znamenat velmi mnoho. Pro osobu, která má strach, je zmatená a neorientuje se v situaci, může být nabídka konkrétní možnosti pomoci velmi důležitá. A pokud jí nevyužije sama, může ji předat dál.

Kontakt:
INFO/SOS linka: 222 717 171
(út, čt 10 16 hod., st 1220 hod.)
email: lastrada@strada.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál